DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 209207 - Laatste beoordeling: dinsdag 16 juli 2013 - Wijziging: 3.4

Klik op de volgende koppeling voor een Microsoft Access 97-versie van dit artikel: 105128  (http://support.microsoft.com/kb/105128/ ) .
Gemiddeld: vereist basisvaardigheden op het gebied van macro's, codering en interoperabiliteit.

Dit artikel heeft betrekking op een Microsoft Access-database (.mdb) en een Microsoft Access-project (.adp).

Op deze pagina

Samenvatting

Wanneer u Microsoft Access start vanuit het menu Start of vanuit een snelmenu, kunt u het opstartproces aanpassen met behulp van parameters voor de opdrachtregel. U kunt bijvoorbeeld een bepaalde database openen, een macro uitvoeren of een wachtwoord opgeven.

Meer informatie

De volgende tabel bevat de opdrachtregelparameters voor Microsoft Access.
  Parameter  Effect                     Geldt voor 
  ----------------------------------------------------------------------
  database   Open de opgegeven Microsoft Access-      Access- 
        database of het Microsoft Access-project.   database of 
        U kunt ook een pad opgeven. Als u met     Access- 
        Windows 95 werkt, is het standaardpad     project 
        de map Mijn documenten.

  /excl    Open de opgegeven Access-database voor     Alleen 
        exclusief gebruik. Als u de database      Access- 
        wilt delen met meerdere gebruikers,      database 
        laat u deze parameter weg.

  /ro     Open de opgegeven Access-database of      Access- 
        het Access-project voor alleen-lezen.     database of 
                                Access- 
                                project

  /user    Start Access met de opgegeven -        Alleen
        gebruikersnaam.                Access- 
                                database

  /pwd     Start Access met het opgegeven         Alleen 
        wachtwoord.                  Access- 
                                database

  /profile   Start Access met de opties in het       Access-
        opgegeven gebruikersprofiel in plaats van   database of 
        de standaardregisterinstellingen die werden  Access- 
        gemaakt tijdens de installatie van Access.   project
        Deze parameter vervangt de parameter /ini 
        die in versies van Access ouder dan Access 97 
        wordt gebruikt om een initialisatiebestand
        op te geven.

  /compact   De Access-database comprimeren en       Access-
        herstellen of het Access-project dat vóór   database of
        de optie /compact staat comprimeren en     Access-
        Access vervolgens afsluiten. Als u geen    project
        doelbestand opgeeft na de parameter /compact,
        wordt het oorspronkelijk bestand vervangen 
        door het gecomprimeerde bestand. Als u het 
        bestand wilt comprimeren met een andere naam, 
        geeft u een doelbestand op. Als u geen pad 
        opgeeft voor de doeldatabase of het doelproject, 
        wordt het doelbestand gemaakt in de map 
        Mijn documenten. In een Access-project wordt 
        met deze optie het In Access-project 
        (adp-bestand) gecomprimeerd, maar niet de 
        SQL Server-database. 
	
  /repair   De Access-database repareren die is      Alleen 
        opgegeven vóór de parameter /repair en daarna Access- 
        Access sluiten In Access 2000 zijn       database 
        comprimeren en herstellen gecombineerd 
        in de parameter /compact. De parameter /repair 
        wordt ondersteund voor achterwaartse 
        compatibiliteit. 
	
  /convert   Een Access-database van een oudere       Alleen 
        versie converteren naar een Access 2000-    Access-
        database met een nieuwe naam en daarna     database
        Access sluiten. Geef de brondatabase op 
        voordat u de parameter /convert gebruikt. 

  /x macro  Access starten en de opgegeven macro      Access- 
        uitvoeren. Als u een macro wilt uitvoeren   database of 
        bij het openen van een database, kunt u    Access- 
        ook een zelfstartende macro uitvoeren.     project

  /cmd     Wat hierna op de opdrachtregel         Access- 
        volgt, is de waarde is die wordt        database of 
        geretourneerd door de opdracht Command. Deze  Access- 
        parameter moet de laatste parameter zijn op  project 
        de opdrachtregel. U kunt ook een puntkomma (;) 
        gebruiken in plaats van /cmd. 

  /nostartup  Start Access zonder het opstartvenster     Access- 
        weer te geven (het tweede dialoog-       database of 
        venster dat u ziet als u Access start).    Access- 
                                project

  /wrkgrp   Start Access met het opgegeven         Alleen 
        werkgroepgegevensbestand.           Access-
                                database 
				

Notes

 • Als u een procedure van Visual Basic for Applications wilt uitvoeren wanneer u een database opent, gebruikt u de actie RunCode in de zelfstartende macro of in de macro die u uitvoert met de opdrachtregelparameter /x. U kunt ook een Visual Basic-procedure uitvoeren wanneer u een database opent door een formulier te maken waarin een Visual Basic-procedure is gedefinieerd voor de gebeurtenis OnOpen. U wijst dit formulier als volgt aan als opstartformulier: klik met de rechtermuisknop in het databasevenster, klik op Opstarten en voer in het vak Formulier/pagina weergeven dat formulier in.
 • Als u op de opdrachtregel een slash (/) of een puntkomma (;) wilt opgeven, typt u dat teken twee keer. Als u bijvoorbeeld het wachtwoord ;mjs/md wilt opgeven op de opdrachtregel, typt u ;;mjs//md achter de opdrachtregelparameter /pwd.
 • Voorbeelden:

  Typ de volgende opdracht in het dialoogvenster Uitvoeren om een Access 2000-database voor exclusief gebruik te openen en de opgegeven macro bij het starten van het programma uit te voeren:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\msaccess.exe" "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\samples\noordenwind.mdb" /Excl /X Add Products
  Typ de volgende opdracht in het dialoogvenster Uitvoeren om een Access 2002-database voor exclusief gebruik te openen en de opgegeven macro bij het starten van het programma uit te voeren:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msaccess.exe" "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\samples\noordenwind.mdb" /Excl /X Add Products
  Typ de volgende opdracht in het dialoogvenster Uitvoeren om een Access 2002-database voor exclusief gebruik te openen en de opgegeven macro bij het starten van het programma uit te voeren:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\msaccess.exe" "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\samples\noordenwind.mdb" /Excl /X Add Products

Referenties

Voor meer informatie over het gebruik van setup /y klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
208488  (http://support.microsoft.com/kb/208488/ ) Problemen oplossen met fouten met ongeldige pagina's in Microsoft Access 2000
Voor meer informatie over het gebruik van /Pwd klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
207891  (http://support.microsoft.com/kb/207891/ ) Kan de optie /Pwd niet gebruiken bij database met wachtwoordbeveiliging in Access 2000
292302  (http://support.microsoft.com/kb/292302/ ) Kan de optie /pwd niet gebruiken bij database met wachtwoordbeveiliging in Access 2002
Voor meer informatie over het gebruik van de opdrachtregelparameters om een te distribueren runtimepakket samen te stellen, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
236519  (http://support.microsoft.com/kb/236519/ ) Macro's en schakelopties voor snelkoppelingen schrijven in de Package and Deployment Wizard
Voor meer informatie over de parameter /convert klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
319253  (http://support.microsoft.com/kb/319253/ ) Met de opdrachtregeloptie /convert wordt database in Access 2002 alleen geconverteerd naar de Access 2000-bestandsindeling
Voor meer informatie over het probleem dat kan optreden bij het openen van de Access-database met een aangepast profiel, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
266769  (http://support.microsoft.com/kb/266769/ ) Foutbericht bij het starten van Microsoft Access 2000 met aangepast profiel
Voor meer informatie over opdrachtregelparameters, klikt u op Microsoft Access Help in het menu Help, typt u opstartopties in de Office-assistent of de Antwoordwizard en klikt u vervolgens op Zoeken om de onderwerpen weer te geven.

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
Trefwoorden: 
kbstartprogram kbopenfile kbhowto kbinfo kbui KB209207
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store