DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 290938 - Laatste beoordeling: dinsdag 18 maart 2014 - Wijziging: 3.0

 

Op deze pagina

Samenvatting

In dit artikel worden sneltoetsen beschreven die beschikbaar in Microsoft Office Word 2010, Word 2007, Word 2003 en Word 2002. Als een van de sneltoetsen voor uw versie van Word niet werkt, gaat u naar een van de volgende artikelen:
Ga naar voor Word 2010 Sneltoetsen voor Word 2010 (http://office.microsoft.com/en-us/word-help/keyboard-shortcuts-for-microsoft-word-HP010370109.aspx?CTT=1) .
Ga naar voor Word 2007 Sneltoetsen voor Word 2007 (http://office.microsoft.com/en-us/word-help/keyboard-shortcuts-for-microsoft-office-word-HP010147626.aspx?CTT=1) .
Voor Word 2003, gaat u naar Sneltoetsen voor Word 2003 (http://office.microsoft.com/en-us/word-help/keyboard-shortcuts-for-word-HP005186664.aspx?CTT=1) .

Opmerkingen
 • Deze sneltoetsen hebben betrekking op de toetsenbordindeling Verenigde Staten. Toetsen in andere indelingen komen mogelijk niet exact overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord.
 • Bij sneltoetsen waarbij u op twee of meer toetsen tegelijkertijd moet drukken, worden de toetsen gescheiden door een plusteken (+).
 • Bij sneltoetsen waarbij u op één toets moet drukken onmiddellijk gevolgd door een andere toets, worden de toetsen gescheiden door een komma (,).
 • Dit artikel gaat niet over het aanpassen van sneltoetsen of het maken van sneltoetsen voor macro's of AutoTekst. Klik op een koppeling in het gedeelte Zie ook voor meer informatie.
 • Als u Microsoft Word 2010 Starter gebruikt, moet u er rekening mee houden dat niet alle functies van Word worden weergegeven die in Word Starter worden ondersteund. Ga voor meer informatie over de functies die beschikbaar zijn in Word Starter, naar de Word Starter-functieondersteuning.

Basisbeginselen van Microsoft Office

Vensters weergeven en gebruiken

Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Om dit te doenDruk op
Naar het volgende venster schakelen.ALT + Tab
Overschakelen naar het vorige venster.ALT + SHIFT + Tab
Sluit het actieve venster.CTRL + W of CTRL + F4
Het formaat van het actieve venster herstellen nadat u dit hebt gemaximaliseerd.ALT + F5
Naar een taakvenster gaan vanuit een ander deelvenster in het programmavenster (rechtsom). U moet meerdere keren op F6 drukken. F6
Naar een taakvenster gaan vanuit een ander deelvenster in het programmavenster (linksom).SHIFT + F6
Als meer dan één venster open is, naar het volgende venster schakelen.CTRL + F6
Overschakelen naar het vorige venster.CTRL + SHIFT + F6
Maximaliseren of herstellen van een geselecteerd venster.CTRL + F10
Een afbeelding van het scherm naar het Klembord kopiëren.PRINT SCREEN
Een afbeelding van het geselecteerde venster kopiëren naar het Klembord.ALT + PRINT SCREEN

Dialoogvensters gebruiken

Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Om dit te doenDruk op
Naar de volgende optie of optiegroep gaan.Tab
Naar de vorige optie of optiegroep gaan.SHIFT + Tab
Overschakelen naar het volgende tabblad in een dialoogvenster.CTRL + Tab
Overschakelen naar het vorige tabblad in een dialoogvenster.CTRL + SHIFT + Tab
Verplaatsen tussen opties in een geopende vervolgkeuzelijst of tussen opties in een groep opties.Pijltoetsen
Uitvoeren van de actie die is toegewezen aan de geselecteerde knop. Schakel het geselecteerde selectievakje in of uit.SPATIEBALK
Een optie selecteren. Schakel een selectievakje in of uit.ALT + de onderstreepte letter in een optie
Een geselecteerde vervolgkeuzelijst openen.ALT + PIJL-OMLAAG
Selecteer een optie in een vervolgkeuzelijst.Eerste letter van een optie in een vervolgkeuzelijst.
Sluit een geselecteerde vervolgkeuzelijst; een opdracht annuleren en een dialoogvenster sluiten.ESC
Een geselecteerde opdracht uitvoeren.ENTER

Invoervakken in dialoogvensters gebruiken

Opmerking Een invoervak is een leeg waarin u gegevens typt of plakt, zoals uw gebruikersnaam of het pad van een map.
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Om dit te doenDruk op
Verplaatsen naar het begin van de invoer.HOME
Verplaatsen naar het einde van de invoer.END
Eén teken naar links of naar rechts verplaatsen.PIJL-LINKS of PIJL-RECHTS
Eén woord naar links verplaatsen.CTRL + PIJL-LINKS
Eén woord naar rechts verplaatsen.CTRL + PIJL-RECHTS
Selecteren of de selectie annuleren met één teken naar links.SHIFT + PIJL LINKS
Selecteren of de selectie annuleren met één teken naar rechts.SHIFT + PIJL-RECHTS
Selecteren of de selectie annuleren met één woord naar links.CTRL + SHIFT + PIJL-LINKS
Selecteren of de selectie annuleren met één woord naar rechts.CTRL + SHIFT + PIJL-RECHTS
Selecteren vanaf de cursor naar het begin van de invoer.SHIFT + HOME
Selecteren vanaf de cursor tot aan het einde van de invoer.SHIFT + END

De dialoogvensters Openen en Opslaan als gebruiken

Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Om dit te doenDruk op
Het dialoogvenster Openen weergeven.CTRL + F12 of CTRL + O
Het dialoogvenster Opslaan als weergegeven.F12
Open de geselecteerde map of het bestand.ENTER
Open de map één niveau boven de geselecteerde map.BACKSPACE
De geselecteerde map of het bestand verwijderen.DELETE
Een snelmenu weergeven voor een geselecteerd item zoals een map of bestand.SHIFT + F10
Vooruitgaan door de opties.Tab
Teruggaan door de opties.SHIFT + Tab
Zoeken in de lijst openen.F4 of ALT + I

Ongedaan maken en opnieuw uitvoeren

Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Om dit te doenDruk op
Een actie annuleren.ESC
Een actie ongedaan maken.CTRL + Z
Opnieuw uitvoeren of herhalen van een actie.CTRL + Y

Taakvensters en galerieën openen en gebruiken

Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Om dit te doenDruk op
Naar een taakvenster gaan vanuit een ander deelvenster in het programmavenster. U moet meerdere keren op F6 drukken.F6
Naar een taakvenster gaan wanneer een menu actief is. Mogelijk moet meerdere keren op CTRL + Tab drukken.CTRL + Tab
Wanneer een taakvenster actief is, de volgende of vorige optie in het taakvenster.Tab of SHIFT + Tab
De volledige set opdrachten in het taakvenstermenu weergeven.CTRL + SPATIEBALK
De aan de geselecteerde knop toegewezen actie uitvoeren.SPATIEBALK of ENTER
Een vervolgkeuzelijst voor het geselecteerde galerie-item openen.SHIFT + F10
De eerste of laatste item in een galerie selecteren.HOME of END
Omhoog of omlaag schuiven in de geselecteerde galerielijst.PAGE UP of PAGE DOWN

Een taakvenster sluiten

 1. Als het nodig is, drukt u op F6 om naar het taakvenster te verplaatsen.
 2. Druk op CTRL + SPATIEBALK.
 3. Gebruik de pijltoetsen om Sluiten te selecteren en druk op Enter.

Een taakvenster verplaatsen

 1. Als het nodig is, drukt u op F6 om naar het taakvenster te verplaatsen.
 2. Druk op CTRL + SPATIEBALK.
 3. Gebruik de pijltoetsen om Verplaatsen te selecteren en druk vervolgens op Enter.
 4. Gebruik de pijltoetsen om het taakvenster te verplaatsen en druk vervolgens op Enter.

De grootte van een taakvenster wijzigen

 1. Als het nodig is, drukt u op F6 om naar het taakvenster te verplaatsen.
 2. Druk op CTRL + SPATIEBALK.
 3. Gebruik de pijltoetsen om Formaat te selecteren en druk vervolgens op Enter.
 4. Grootte van het taakvenster met de pijltoetsen en druk vervolgens op Enter.

Toegang tot en gebruik van de beschikbare acties

Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Om dit te doenDruk op
Het snelmenu voor het geselecteerde onderdeel weergeven.SHIFT + F10
Het menu of bericht voor een beschikbare actie of voor de knop AutoCorrectie
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
of de knop voor de opties voor plakken
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
weergeven. Als meer dan één actie aanwezig is, gaat u naar de volgende actie en geeft u het bijbehorende menu of bericht weer.
ALT + SHIFT + F10
Schakelen tussen opties in een menu met beschikbare acties.Pijltoetsen
De actie uitvoeren voor het geselecteerde item in een menu met beschikbare acties.ENTER
Het beschikbare actiemenu of bericht sluiten.ESC


Tips voor Word 2010
 • U kunt ook vragen om op de hoogte te worden gesteld door middel van een geluid wanneer een actie beschikbaar is (niet beschikbaar in Word Starter). Voor geluidsmeldingen moet u over een geluidskaart beschikken. Ook moet Microsoft Office Sounds op uw computer zijn geïnstalleerd.
 • Als u toegang tot internet hebt, kunt u Microsoft Office Sounds downloaden van Office.com. Nadat u de geluidsbestanden hebt geïnstalleerd, doet u het volgende:
  1. Druk op ALT + F, T Options van Wordte openen.
  2. Druk op A Geavanceerdte selecteren en druk vervolgens op Tab om naar de Geavanceerde opties voor het werken met Wordte gaan.
  3. Druk tweemaal op ALT + S om naar het selectievakje Feedback met geluid op het tabblad Algemeen te gaan en druk vervolgens op SPATIEBALK.
  4. Druk op Tab. Herhaal dit om OK te selecteren en druk op Enter.

   Opmerking Wanneer u dit selectievakje selecteert of uitschakelt, geldt deze instelling voor alle Office-programma's die geluid ondersteunen.

Navigeren op het lint

Toegang tot alle opdrachten met enkele toetsaanslagen

Met toegangstoetsen kunt u snel een opdracht gebruiken door middel van verschillende toetsaanslagen, ongeacht waar u zich bevindt in het programma. Alle opdrachten in Word 2010 zijn toegankelijk via een toegangstoets. U kunt de meeste opdrachten openen met behulp van twee tot vijf toetsaanslagen. Voor het gebruik van een toegangstoets gaat u als volgt te werk:
 1. Druk op ALT. De toetstips worden weergegeven boven elke functie die beschikbaar is in de huidige weergave.
 2. Druk op de letter die wordt weergegeven in de toetstip boven de functie die u wilt gebruiken.
 3. Afhankelijk van de letter waarop u drukt, kunnen er extra toetstips worden weergegeven. Bijvoorbeeld als het tabblad Start actief en u drukt op N, wordt het tabblad Invoegen weergegeven, samen met de toetstips voor de groepen op dat tabblad.
 4. Blijf op letters drukken totdat u op de letter drukt van de opdracht of het besturingselement dat u wilt gebruiken. In sommige gevallen moet u eerst drukken op de letter van de groep die de opdracht bevat.

  Opmerking Als u de actie die u neemt, wilt annuleren en de toetstips wilt verbergen, drukt u op ALT.

De focus wijzigen zonder de muis te gebruiken

Een andere manier om het toetsenbord te gebruiken om te werken met programma's die het Office-lint gebruiken, is de focus te verplaatsen tussen de tabbladen en opdrachten totdat u de functie vindt die u wilt gebruiken. In de volgende tabel worden enkele manieren opgesomd om de focus te verplaatsen zonder de muis te gebruiken.
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Om dit te doenDruk op
Selecteer het actieve tabblad van het Lint en schakel de toegangstoetsen in.ALT of F10. Druk op een van deze sleutels als u wilt terugkeren naar het document en de toegangstoetsen wilt annuleren.
Verplaatsen naar een ander tabblad van het Lint.F10 om het actieve tabblad en vervolgens PIJL-LINKS of PIJL-RECHTS selecteren
Uitvouwen of samenvouwen van het lint.CTRL + F1
Het snelmenu voor het geselecteerde item weergeven.SHIFT + F10
De focus verplaatsen om de volgende gebieden van het venster te selecteren:
 • Actief tabblad van het lint
 • Geopende taakvensters
 • De statusbalk onder aan in het venster
 • Uw document
F6
De focus verplaatsen naar elke opdracht op het lint, vooruit of achteruit.Tab of SHIFT + Tab
Omlaag, omhoog, naar links of rechts tussen de items op het lint verplaatsen.PIJL-OMLAAG, PIJL-OMHOOG, PIJL-LINKS of PIJL-RECHTS
De geselecteerde opdracht of het besturingselement op het lint activeren.SPATIEBALK of ENTER
Het geselecteerde menu of de galerie op het lint openen.SPATIEBALK of ENTER
Een opdracht of besturingselement op het lint activeren zodat u een waarde kunt wijzigen.ENTER
Een waarde in een besturingselement op het lint voltooien en de focus terug naar het document verplaatsen.ENTER
Krijg hulp bij de geselecteerde opdracht of het besturingselement op het lint. Als er geen Help-onderwerp is gekoppeld aan de geselecteerde opdracht, wordt een algemeen Help-onderwerp over het programma weergegeven.F1

Snelzoeklijst voor Microsoft Word

Veelvoorkomende taken in Microsoft Word
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Om dit te doenDruk op
Een vaste spatie maken.CTRL + SHIFT + SPATIEBALK
Een vast afbreekstreepje maken.CTRL + SHIFT + KOPPELTEKEN
Vet maken.CTRL + B
Cursief maken.CTRL + I
Letters onderlijnen.CTRL + U
Tekengrootte met één stap verkleinen.CTRL + SHIFT +
Tekengrootte met één stap verhogen.CTRL + SHIFT + >
De tekengrootte met 1 punt verkleinen.CTRL + [
De tekengrootte met 1 punt vergroten.CTRL +]
Alinea- of tekenopmaak verwijderen.CTRL + SPATIEBALK
Geselecteerde tekst of object kopiëren.CTRL + C
Geselecteerde tekst of object knippen.CTRL + X
Tekst of een object plakken.CTRL + V
Plakken speciaal.CTRL + ALT + V
Alleen opmaak plakkenCTRL + SHIFT + V
De laatste actie ongedaan te maken.CTRL + Z
De laatste handeling herhalen.CTRL + Y
Het dialoogvenster Woorden tellen openen.CTRL + Y

Werken met documenten en webpagina 's

Maken, weergeven en opslaan van documenten
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Om dit te doenDruk op
Een nieuw document maken.CTRL + N
Een document openen.CTRL + O
Een document sluiten.CTRL + W
Het documentvenster splitsen.ALT + CTRL + S
Splitsing van het documentvenster verwijderen.ALT + SHIFT + C of ALT + CTRL + S
Een document opslaan.CTRL + S
Zoeken, vervangen en door tekst bladeren
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Om dit te doenDruk op
Het taakvenster Navigatie openen (om het document te zoeken).CTRL + F
Opnieuw zoeken (nadat het venster Zoeken en vervangen is afgesloten).ALT + CTRL + Y
Tekst, opmaak en speciale items vervangen.CTRL + H
Naar een pagina, bladwijzer, voetnoot, tabel, commentaar, afbeelding of andere locatie gaan.CTRL + G
Schakelen tussen de laatste vier locaties die u hebt bewerkt.ALT + CTRL + Z
Een lijst met bladeropties openen. Druk op de pijltoetsen om een optie te selecteren en druk vervolgens op ENTER om te bladeren door een document met de geselecteerde optie.ALT + CTRL + HOME
Verplaatsen naar het vorige bladerobject (ingesteld in de opties).CTRL + PAGE UP
Verplaatsen naar het volgende bladerobject (ingesteld in de opties).CTRL + PAGE DOWN
Overschakelen naar een andere weergave
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Om dit te doenDruk op
Overschakelen naar de afdrukweergave.ALT + CTRL + P
Overschakelen naar de overzichtsweergave.ALT + CTRL + O
Overschakelen naar de conceptweergave.ALT + CTRL + N
Overzichtsweergave
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Om dit te doenDruk op
Een alinea verhogen.ALT + SHIFT + PIJL-LINKS
Een alinea verlagen.ALT + SHIFT + PIJL-RECHTS
Een alinea verlagen naar platte tekst.CTRL + SHIFT + N
Geselecteerde alinea's omhoog verplaatsen.ALT + SHIFT + PIJL-OMHOOG
Geselecteerde alinea's omlaag verplaatsen.ALT + SHIFT + PIJL-OMLAAG
Tekst onder een kop uitvouwen.ALT + SHIFT + PLUSTEKEN
Tekst onder een kop samenvouwen.ALT + SHIFT + MINTEKEN
Uitvouwen of samenvouwen van alle tekst of koppen.ALT + SHIFT + A
Tekenopmaak weergeven of verbergen.De slash (/) toets op het numerieke toetsenblok
De eerste regel uit platte tekst of alle platte tekst weergeven.ALT + SHIFT + L
Alle koppen met het opmaakprofiel Kop1 weergeven.ALT + SHIFT + 1
Alle koppen tot en met niveau nweergeven.ALT + SHIFT +n
Een tab invoegen.CTRL + TAB
Afdrukken van documenten
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Om dit te doenDruk op
Een document afdrukken.CTRL + P
Overschakelen naar het afdrukvoorbeeld.ALT + CTRL + I
Navigeren op de weergegeven pagina, bij ingezoomde weergave.Pijltoetsen
Verplaatsen op de weergegeven pagina, bij uitgezoomde weergave.PAGE UP of PAGE DOWN
Verplaatsen naar de eerste weergegeven pagina, bij uitgezoomde weergave.CTRL + HOME
Verplaatsen naar de laatst weergegeven pagina, bij uitgezoomde weergave.CTRL + END
Documenten bekijken
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Om dit te doenDruk op
Een opmerking invoegen.ALT + CTRL + M
Wijzigingen bijhouden in- of uitschakelen.CTRL + SHIFT + E
Het revisievenster sluiten wanneer dat geopend is.ALT + SHIFT + C
Weergave Lezen in volledig scherm


Opmerking Sommige schermlezers zijn mogelijk niet compatibel met de weergave lezen in volledig scherm.
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Om dit te doenDruk op
Ga naar het begin van het document.HOME
Ga naar het einde van het document.END
Ga naar pagina n.n, ENTER
Leesindeling afsluiten.ESC
Verwijzingen, voetnoten en eindnoten
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Om dit te doenDruk op
Een inhoudsopgave markeren.ALT + SHIFT + O
Een bronvermeldingsgegeven (bronvermelding) markeren.ALT + SHIFT + I
Een indexvermelding markeren.ALT + SHIFT + X
Een voetnoot invoegen.ALT + SHIFT + F
Een eindnoot invoegen.ALT + SHIFT + D
Werken met webpagina 's
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Om dit te doenDruk op
Een hyperlink invoegen.CTRL + K
Terug naar de pagina gaan.ALT + PIJL-LINKS
Naar de volgende pagina gaan.ALT + PIJL RECHTS
Vernieuwen.F9

Bewerken en verplaatsen van tekst en afbeeldingen

Tekst en afbeeldingen verwijderen
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Om dit te doenDruk op
Eén teken naar links verwijderen.BACKSPACE
Eén woord naar links verwijderen.CTRL + BACKSPACE
Eén teken naar rechts verwijderen.DELETE
Eén woord rechts verwijderen.CTRL + DELETE
Geselecteerde tekst naar het Klembord van Office knippen.CTRL + X
De laatste actie ongedaan te maken.CTRL + Z
Knippen en naar de Prikker.CTRL + F3
Kopiëren en verplaatsen van tekst en afbeeldingen
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Om dit te doenDruk op
Het Office Klembord openen.Druk op ALT + H om naar het tabblad Start te gaan en druk vervolgens op F, O
Geselecteerde tekst of afbeeldingen naar het Office Klembord kopiëren.CTRL + C
Geselecteerde tekst of afbeeldingen naar het Office Klembord knippen.CTRL + X
De meest recente toevoeging of het geplakte item van het Office Klembord plakken.CTRL + V
Tekst of afbeeldingen eenmaal verplaatsen.F2 (vervolgens verplaatst u de cursor en drukt u op ENTER)
Tekst of afbeeldingen eenmaal kopiëren.SHIFT + F2 (vervolgens verplaatst u de cursor en drukt u op ENTER)
Het dialoogvenster Nieuwe bouwsteen maken openen wanneer tekst of een object is geselecteerd.ALT + F3
Als de bouwsteen - bijvoorbeeld een SmartArt-afbeelding - is ingeschakeld, het snelmenu weergeven dat eraan is gekoppeld.SHIFT + F10
Knippen en naar de Prikker.CTRL + F3
De inhoud van de Prikker plakken.CTRL + SHIFT + F3
De kop- of voettekst kopiëren die in de vorige sectie van het document is gebruikt.ALT + SHIFT + R
Speciale tekens invoegen
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
U wilt invoegenDruk op
Een veldCTRL + F9
Een regeleindeSHIFT + ENTER
Een pagina-eindeCTRL + ENTER
Een kolomeindeCTRL + SHIFT + ENTER
Een em-streepjeALT + CTRL + MINTEKEN
Een en-streepjeCTRL + MINTEKEN
Een tijdelijk afbreekstreepjeCTRL + AFBREEKSTREEPJE
Een vast afbreekstreepjeCTRL + SHIFT + KOPPELTEKEN
Een vaste spatieCTRL + SHIFT + SPATIEBALK
Copyright-tekenALT + CTRL + C
Symbool voor geregistreerd handelsmerkALT + CTRL + R
Het handelsmerksymboolALT + CTRL + T
Een weglatingstekenALT + CTRL + PUNT
Een enkel aanhalingsteken openenCTRL + '(enkel aanhalingsteken),' (enkel aanhalingsteken)
Een enkel aanhalingsteken sluitenCTRL + '(enkel aanhalingsteken),' (enkel aanhalingsteken)
Dubbel aanhalingsteken openenCTRL +'(enkel aanhalingsteken), SHIFT +'(single quotation mark)
Dubbel aanhalingsteken sluitenCTRL +'(enkel aanhalingsteken), SHIFT +'(single quotation mark)
Een AutoTekst-fragmentENTER (nadat u de eerste paar tekens van het AutoTekst-invoernaam hebt getypt en wanneer de scherminfo wordt weergegeven)
Tekens invoegen met behulp van tekencodes
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Om dit te doenDruk op
Het Unicode-teken voor de opgegeven Unicode-tekencode (hexadecimaal) invoegen. Bijvoorbeeld als u wilt het eurosymbool invoegen, typt u 20AC, en houdt u ALT INGEDRUKT en druk op X.De tekencode, ALT + X
De Unicode-tekencode voor het geselecteerde teken vinden.ALT + X
Het ANSI-teken voor de opgegeven ANSI-tekencode (decimaal) invoegen. Bijvoorbeeld, om het eurosymbool in te voegen, houdt u ALT ingedrukt en drukt u op 0128 op het numerieke toetsenblok.ALT +de tekencode (op het numerieke toetsenblok)
Tekst en afbeeldingen selecteren
Selecteer tekst door SHIFT ingedrukt te houden en de pijltoetsen te gebruiken om de cursor te verplaatsen.
Een selectie uitbreiden
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Om dit te doenDruk op
Uitbreidingsmodus inschakelen.F8
Het dichtstbijzijnde teken selecteren.F8 en druk vervolgens op PIJL-LINKS of PIJL-RECHTS
Verhoog de grootte van een selectie.F8 (Druk eenmaal een woord twee keer selecteren om een zin te selecteren, enzovoort)
Een selectie verkleinen.SHIFT + F8
Uitbreidingsmodus uitschakelen.ESC
De selectie één teken naar rechts uitbreiden.SHIFT + PIJL-RECHTS
De selectie één teken naar links uitbreiden.SHIFT + PIJL LINKS
De selectie uitbreiden naar het einde van een woord.CTRL + SHIFT + PIJL-RECHTS
Selectie uitbreiden naar het begin van een woord.CTRL + SHIFT + PIJL-LINKS
De selectie uitbreiden naar het einde van een regel.SHIFT + END
Een selectie naar het begin van een regel worden uitgebreid.SHIFT + HOME
De selectie één regel omlaag uitbreiden.SHIFT + PIJL-OMLAAG
De selectie één regel omhoog uitbreiden.SHIFT + PIJL-OMHOOG
De selectie uitbreiden naar het einde van een alinea.CTRL + SHIFT + PIJL-OMLAAG
De selectie uitbreiden naar het begin van een alinea.CTRL + SHIFT + PIJL-OMHOOG
De selectie één scherm omlaag uitbreiden.SHIFT + PAGE DOWN
De selectie één scherm omhoog uitbreiden.SHIFT + PAGE UP
Een selectie uitbreiden tot het begin van een document.CTRL + SHIFT + HOME
De selectie uitbreiden naar het einde van een document.CTRL + SHIFT + END
De selectie uitbreiden naar het einde van het venster.ALT + CTRL + SHIFT + PAGE DOWN
Uitbreiden van de selectie het volledige document.CTRL + A
Een verticaal tekstblok selecteren.CTRL + SHIFT + F8 en gebruik vervolgens de pijltoetsen. Druk op ESC om de selectiemodus te annuleren
De selectie uitbreiden naar een specifieke locatie in een document.F8 + pijltoetsen. Druk op ESC om de selectiemodus te annuleren
Tekst en afbeeldingen in een tabel selecteren
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Om dit te doenDruk op
Inhoud van de volgende cel selecteren.TABBLAD
Inhoud van de vorige cel selecteren.SHIFT + TAB
De selectie uitbreiden naar aangrenzende cellen.Houd SHIFT ingedrukt en druk herhaaldelijk op een pijltoets
Een kolom selecteren.Gebruik de pijltoetsen naar de bovenste of onderste cel en voer een van de volgende handelingen uit:
 • Druk op SHIFT + ALT + PAGE om de kolom van boven naar beneden te selecteren.
 • Druk op SHIFT + ALT + PAGE om de kolom van beneden naar boven te selecteren.
Een selectie (of een blok) uitbreiden.CTRL + SHIFT + F8 en gebruik vervolgens de pijltoetsen. Druk op ESC om de modus sectie
Een volledige tabel selecteren.ALT + F5 op het numerieke toetsenblok (met NUM LOCK uit)
Door het document verplaatsen
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
VerplaatsenDruk op
Eén teken naar linksPIJL-LINKS
Eén teken naar rechtsPIJL-RECHTS
Eén woord naar linksCTRL + PIJL-LINKS
Eén woord naar rechtsCTRL + PIJL-RECHTS
Eén alinea omhoog.CTRL + PIJL-OMHOOG
Eén alinea omlaag.CTRL + PIJL-OMLAAG
Eén cel naar links (in een tabel)SHIFT + TAB
Eén cel naar rechts (in een tabel)TABBLAD
Een regel omhoogPIJL-OMHOOG
Eén regel omlaagPIJL-OMLAAG
Naar het einde van een regelEND
Naar het begin van een regelHOME
Naar de bovenkant van het vensterALT + CTRL + PAGE UP
Aan het einde van het vensterALT + CTRL + PAGE DOWN
Eén scherm omhoog (schuiven).PAGE UP
Eén scherm omlaag (schuiven).PAGINA OMLAAG
Naar het begin van de volgende paginaCTRL + PAGE DOWN
Naar het begin van de vorige paginaCTRL + PAGE UP
Naar het einde van een documentCTRL + END
Naar het begin van een documentCTRL + HOME
Naar een vorige revisieSHIFT + F5
Nadat u een document hebt geopend, gaat u naar de locatie waar u in werkte toen het document de laatste keer werd geslotenSHIFT + F5
In een tabel verplaatsen
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
VerplaatsenDruk op
Naar de volgende cel in een rijTABBLAD
Naar de vorige cel in een rijSHIFT + TAB
Naar de eerste cel in een rijALT + HOME
Naar de laatste cel in een rijALT + END
Naar de eerste cel in een kolomALT + PAGE UP
Naar de laatste cel in een kolomALT + PAGE DOWN
Naar de vorige rijPIJL-OMHOOG
Naar de volgende rijPIJL-OMLAAG
Rij omhoogALT + SHIFT + PIJL-OMHOOG
Rij naar benedenALT + SHIFT + PIJL-OMLAAG
Alinea's en tabtekens invoegen in een tabel
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
InvoegenDruk op
Nieuwe alinea in een celENTER
Tabstop in een celCTRL + TAB
Overschrijfmodus gebruiken
Als u de instellingen voor overschrijven wilt wijzigen, zodat u de modus Overschrijven kunt openen door op INSERT te drukken, voert u de volgende stappen uit:
 1. Druk op ALT + F, T Options van Wordte openen.
 2. Druk op A om GEAVANCEERD te selecteren en druk vervolgens op TAB.
 3. Druk op ALT + O om naar het selectievakje INS-toets gebruiken om de overschrijfmodus in of uit te schakelen te gaan.
 4. Druk op de SPATIEBALK om het selectievakje te selecteren en druk op ENTER.

  Druk op INSERT om de overschrijfmodus in of uit te schakelen.

Teken- en alinea-opmaak

Opmaak kopiëren
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Om dit te doenDruk op
Opmaak van tekst kopiëren.CTRL + SHIFT + C
Gekopieerde opmaak toepassen op tekst.CTRL + SHIFT + V
Lettertype of lettergrootte wijzigen


Opmerking De volgende sneltoetsen werken niet in de modus lezen in volledig scherm.
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Om dit te doenDruk op
Het dialoogvenster Lettertype openen om het lettertype te wijzigen.CTRL + SHIFT + F
De tekengrootte vergroten.CTRL + SHIFT + >
De tekengrootte verkleinen.CTRL + SHIFT +
De tekengrootte met 1 punt vergroten.CTRL +]
De tekengrootte met 1 punt verkleinen.CTRL + [
Tekenopmaak toepassen
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Om dit te doenDruk op
Het dialoogvenster Lettertype openen om de opmaak van tekens te wijzigen.CTRL + D
Hoofdlettergebruik wijzigen.SHIFT + F3
Alle letters opmaken als hoofdletters.CTRL + SHIFT + A
Vette opmaak toepassen.CTRL + B
Onderstrepen toepassen.CTRL + U
Woorden onderstrepen, maar geen spaties.CTRL + SHIFT + W
Tekst dubbel onderstrepen.CTRL + SHIFT + D
De opmaak verborgen tekst toepassen.CTRL + SHIFT + H
De opmaak Cursief toepassen.CTRL + I
Letters opmaken als klein kapitaal.CTRL + SHIFT + K
Subscript (automatische spatiëring) toepassen.CTRL + GELIJKTEKEN
Superscript (automatische spatiëring) toepassen.CTRL + SHIFT + PLUSTEKEN
Handmatige tekenopmaak verwijderen.CTRL + SPATIEBALK
De selectie in het lettertype Symbol wijzigen.CTRL + SHIFT + Q
Weergeven en de tekstopmaak kopiëren
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Om dit te doenDruk op:
Niet-afdrukbare tekens weergeven.CTRL + SHIFT + * (sterretje op het numerieke toetsenblok werkt niet)
De tekstopmaak herzien.SHIFT + F1 (en vervolgens klikt u op de tekst met de opmaak die u wilt herzien)
Opmaak kopiëren.CTRL + SHIFT + C
Opmaak plakken.CTRL + SHIFT + V
De regelafstand instellen
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Om dit te doenDruk op
1 witregel.CTRL + 1
2 witregels.CTRL + 2
Regelafstand 1,5 instellen.CTRL + 5
Toevoegen of verwijderen van één regel witruimte voor een alinea.CTRL + 0 (nul)
Alinea's uitlijnen
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Om dit te doenDruk op
Een alinea schakelen tussen gecentreerd en links uitgelijnd.CTRL + E
Een alinea schakelen tussen uitgevuld en links uitgelijnd.CTRL + J
Een alinea schakelen tussen rechts uitgelijnd en links uitgelijnd.CTRL + R
Een alinea links uitlijnen.CTRL + L
Een alinea links laten inspringen.CTRL + M
Een alinea-inspringing links verwijderen.CTRL + SHIFT + M
Een verkeerd-om inspringing maken.CTRL + T
Een verkeerd-om inspringing verkleinen.CTRL + SHIFT + T
Alineaopmaak verwijderen.CTRL + Q
Alineaopmaak toepassen
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Om dit te doenDruk op
Het taakvenster Stijlen toepassen openen.CTRL + SHIFT + S
Het taakvenster Stijlen openen.ALT + CTRL + SHIFT + S
AutoOpmaak starten.ALT + CTRL + K
Het opmaakprofiel Standaard toepassen.CTRL + SHIFT + N
Het opmaakprofiel Kop1 toepassen.ALT + CTRL + 1
Het opmaakprofiel Kop2 toepassen.ALT + CTRL + 2
Het opmaakprofiel Kop3 toepassen.ALT + CTRL + 3
U kunt het taakvenster Stijlen sluiten door de volgende stappen uit te voeren:
 1. Als het taakvenster Stijlen niet is geselecteerd, drukt u op F6 om het te selecteren.
 2. Druk op CTRL + SPATIEBALK.
 3. Gebruik de pijltoetsen om Sluiten te selecteren en druk op Enter.

Objecten invoegen en bewerken

Een object invoegen
Als u een object wilt invoegen, voert u de volgende stappen uit:
 1. Druk op ALT, N, J en J om het dialoogvenster Object te openen.
 2. Voer één van de volgende handelingen uit:
  • Druk op PIJL-OMLAAG om een objecttype te selecteren en druk op ENTER om een object te maken.
  • Druk op CTRL + TAB om te schakelen naar het tabblad Bestand gebruiken, druk op TAB en typ vervolgens de naam van het object dat u wilt invoegen of blader naar het bestand.
Een object bewerken
Als u een object wilt bewerken, gaat u als volgt te werk:
 1. Selecteer met de cursor links van het object in uw document het object door op SHIFT + PIJL-RECHTS te drukken.
 2. Druk op SHIFT + F10.
 3. Druk op de toets TAB om de objectnaam te bereiken, druk op ENTER en druk nogmaals op ENTER.
SmartArt-afbeeldingen invoegen
Als u SmartArt-afbeeldingen wilt invoegen, voert u de volgende stappen uit:
 1. Indrukt en loslaat ALT, N en vervolgens op M om SmartArtte selecteren.
 2. Druk op de pijltoetsen om het soort afbeelding te selecteren dat u wilt.
 3. Druk op TAB en druk vervolgens op de pijltoetsen, om de afbeelding te selecteren die u wilt invoegen.
 4. Druk op ENTER.
WordArt invoegen
Als u een WordArt-object wilt invoegen, voert u de volgende stappen uit:
 1. Indrukt en loslaat ALT, N en druk vervolgens op W om WordArtte selecteren.
 2. Druk op de pijltoetsen om de gewenste WordArt-stijl te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
 3. Typ de gewenste tekst.
 4. Druk op ESC om het WordArt-object te selecteren en gebruik vervolgens de pijltoetsen om het object te verplaatsen.
 5. Druk op ESC om terug te keren naar het document.

Afdruk samenvoegen en velden

Afdruk samenvoegen


Opmerking U moet zich op het tabblad Verzendlijsten bevinden om deze sneltoetsen te gebruiken.
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Om dit te doenDruk op
Een samenvoegresultaat vooraf bekijken.ALT + SHIFT + K
Een document samenvoegen.ALT + SHIFT + N
Het samengevoegde document afdrukken.ALT + SHIFT + M
Een gegevensdocument voor Afdruk samenvoegen bewerken.ALT + SHIFT + E
Een samenvoegveld invoegen.ALT + SHIFT + F
Werken met velden
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Om dit te doenDruk op
Een DATE-veld invoegen.ALT + SHIFT + D
Een LISTNUM-veld invoegen.ALT + SHIFT + L
Een paginaveld invoegen.ALT + SHIFT + P
Een TIME-veld invoegen.ALT + SHIFT + T
Een leeg veld invoegen.CTRL + F9
Gekoppelde informatie in een Word-brondocument bijwerken.CTRL + SHIFT + F7
Geselecteerde velden bijwerken.F9
Een veld ontkoppelen.CTRL + SHIFT + F9
Schakelen tussen een geselecteerde veldcode en veldresultaat.SHIFT + F9
Schakelen tussen alle veldcodes en veldresultaten.ALT + F9
GOTOBUTTON- of MACROBUTTON-bewerking uitvoeren vanuit het veld met de veldresultaten.ALT + SHIFT + F9
Naar het volgende veld gaan.F11
Ga naar het vorige veld.SHIFT + F11
Een veld vergrendelen.CTRL + F11
Een veld ontgrendelen.CTRL + SHIFT + F11

Taalbalk

Handschriftherkenning
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Om dit te doenDruk op
Schakelen tussen talen of toetsenbordindelingen.ALT-LINKS + SHIFT
Een lijst met correctiesuggesties weergeven.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Windows-knop
+ C
Handschriftherkenning inschakelen of uitschakelen.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Windows-knop
+ H
Schakel Japanse Input Method Editor (IME) (101 toetsen) in- of uitschakelen.ALT + ~
Schakel IME voor Koreaans (101 toetsen) in- of uitschakelen.ALT (rechts)
Schakel Chinese IME (101 toetsen) in- of uitschakelen.CTRL + SPATIEBALK
Tips
 • U kunt de sneltoets voor het schakelen tussen talen of toetsenbordindelingen selecteren in het dialoogvenster Geavanceerde toetsinstelling. U opent het dialoogvenster Geavanceerde toetsinstelling door met de rechtermuisknop op de Taalbalk te klikken en vervolgens op Instellingen te klikken. Klik op Sleutel-Instellingenonder Voorkeuren.
 • De Windows-logotoets
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Windows-knop
  is beschikbaar op de onderste rij van de meeste toetsenborden.

Functietoetsen

Functietoetsen
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Om dit te doenDruk op
Help-informatie of Ga naar Microsoft Office.com.F1
Tekst of afbeeldingen verplaatsen.F2
De laatste actie herhalen.F4
De opdracht Ga naar (tabblad Start ) selecteren.F5
Naar het volgende deelvenster of frame gaan.F6
De opdracht Spelling (tabblad Controle) selecteren.F7
De selectie uitbreiden.F8
De geselecteerde velden bijwerken.F9
Toetstips weergeven.F10
Naar het volgende veld gaan.F11
De opdracht Opslaan als selecteren.F12
SHIFT + Functietoets
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Om dit te doenDruk op
Contextafhankelijke Help activeren of opmaak weergeven.SHIFT + F1
Tekst kopiëren.SHIFT + F2
Hoofdlettergebruik wijzigen.SHIFT + F3
Een Zoeken- of Ga naar-actie herhalen.SHIFT + F4
Naar de laatste wijziging gaan.SHIFT + F5
Naar het vorige deelvenster of frame gaan (nadat u op F6 hebt gedrukt).SHIFT + F6
De opdracht Synoniemen (tabblad Controleren, groep Controle) selecteren.SHIFT + F7
Een selectie verkleinen.SHIFT + F8
Schakelen tussen veldcode en veldresultaat.SHIFT + F9
Een snelmenu weergeven.SHIFT + F10
Ga naar het vorige veld.SHIFT + F11
De opdracht Opslaan selecteren.SHIFT + F12
CTRL + Functietoets
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Om dit te doenDruk op
Uitvouwen of samenvouwen van het lint.CTRL + F1
De opdracht Afdrukvoorbeeld selecteren.CTRL + F2
Knippen en naar de Prikker.CTRL + F3
Het venster sluiten.CTRL + F4
Naar het volgende venster gaan.CTRL + F6
Een leeg veld invoegen.CTRL + F9
Het documentvenster maximaliseren.CTRL + F10
Een veld vergrendelen.CTRL + F11
De opdracht Openen selecteren.CTRL + F12
CTRL + SHIFT + Functietoets
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Om dit te doenDruk op
De inhoud van de Spke invoegen.CTRL + SHIFT + F3
Een bladwijzer bewerken.CTRL + SHIFT + F5
Naar het vorige venster gaan.CTRL + SHIFT + F6
Gekoppelde informatie in een Word 2010-brondocument bijwerken.CTRL + SHIFT + F7
Een selectie of blok uitbreiden.CTRL + SHIFT + F8 en druk op een pijltoets
Een veld ontkoppelen.CTRL + SHIFT + F9
Een veld ontgrendelen.CTRL + SHIFT + F11
De opdracht Afdrukken selecteren.CTRL + SHIFT + F12
ALT + functietoets
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Om dit te doenDruk op
Naar het volgende veld gaan.ALT + F1
Een nieuwe bouwsteen maken.ALT + F3
Word 2010 afsluiten.ALT + F4
Formaat van het toepassingsvenster herstellen.ALT + F5
Van een geopend dialoogvenster terugkeren naar het document voor dialoogvensters die dit gedrag ondersteunen.ALT + F6
Het volgende foutief gespelde woord of grammaticale fout vinden. ALT + F7
Een macro uitvoeren.ALT + F8
Schakelen tussen alle veldcodes en veldresultaten.ALT + F9
Het deelvenster Selectie en Zichtbaarheid weergeven.ALT + F10
Microsoft Visual Basic-code weergeven.ALT + F11
ALT + SHIFT + functietoets
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Om dit te doenDruk op
Ga naar het vorige veld.ALT + SHIFT + F1
De opdracht Opslaan selecteren.ALT + SHIFT + F2
Het taakvenster Onderzoek weergeven.ALT + SHIFT + F7
GOTOBUTTON- of MACROBUTTON-bewerking uitvoeren vanuit het veld met de veldresultaten.ALT + SHIFT + F9
Een menu of bericht voor een beschikbare actie weergeven.ALT + SHIFT + F10
De knop Inhoudsopgave selecteren in de inhoudsopgavecontainer wanneer de container actief is.ALT + SHIFT + F11
CTRL + ALT + functietoets
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Om dit te doenDruk op
Microsoft-systeeminformatie weergeven.CTRL + ALT + F1
De opdracht Openen selecteren.CTRL + ALT + F2

Referenties

Voor meer informatie over sneltoetsen klikt u op Microsoft Word Help in het menu Helpsneltoetsen in de Office-assistent of de Antwoordwizard en klik op Zoeken om het onderwerp weer te geven.

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Trefwoorden: 
kbhowto kbusage kbsmbportal kbmt KB290938 KbMtnl
Machine-translated ArticleMachine-translated Article
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 290938  (http://support.microsoft.com/kb/290938/en-us/ )
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store