DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 300415 - Laatste beoordeling: zaterdag 25 mei 2013 - Wijziging: 5.0

 

Op deze pagina

Samenvatting

Dit artikel beschijft het hulpprogramma Diskpart. Met dit hulpprogramma maakt u opslagconfiguratie van een script, een externe sessie of een andere opdrachtprompt mogelijk. DiskPart verbetert de grafische gebruikersinterface (GUI) van Schijfbeheer.

Meer informatie

DiskPart verschilt van veel opdrachtregelprogramma´s omdat het niet in een modus met één regel werkt. Nadat u het hulpprogramma start, worden de opdrachten in plaats daarvan lezen van standaard input/output (I/O). U kunt deze opdrachten naar de schijf, partitie of volume verwijzen.

Vergelijking met Schijfbeheer

DiskPart schakelt een superset in van de acties die worden ondersteund door de module Schijfbeheer. De module Schijfbeheer verhindert dat u per ongeluk bewerkingen uitvoert die leiden gegevensverlies tot kunnen. Het verdient aanbeveling om voorzichtig te zijn bij het gebruiken van het hulpprogramma Diskpart, omdat Diskpart expliciete controle van partities en volumes mogelijk maakt.

U kunt Diskpart gebruiken om een standaardschijf naar een dynamische schijf te converteren. De standaardschijf kan leeg zijn of primaire partities of logische stations bevatten. De standaardschijf is een gegevensstation, of een systeem- of opstartvolume. De standaardschijf geen fouttolerantie schijvensets stuurprogramma (FtDisk) zoals strepen en spiegels. Als u standaardschijven met FtDisk-stuurprogrammasets wilt converteren, gebruikt u de module Schijfbeheer in Windows 2000 of converteert u de schijf voordat u een upgrade naar Windows XP uitvoert.

Met Diskpart kunt u een dynamische schijf converteren naar een standaardschijf. U moet alle dynamische volumes verwijderen voordat u de conversie start. Het is niet raadzaam dat u partities op een dynamische schijf verwijdert, behalve in noodsituaties. Het is aanbevolen dat u alle volumes op de schijf verwijdert en vervolgens de schijf naar een standaardschijf converteert. U moet alle partities van dynamische gegevens verwijderen. Mix bovendien nooit de standaard primaire en dynamische partities op dezelfde schijf. Als u dit doet, is het mogelijk dat de computer niet opnieuw op te starten.

Met Diskpart kunt u een partitie op een expliciete schijfoffset maken. De module Schijfbeheer plaatst de partitie aan het einde van een bezet gebied of op het eerste gebied dat groot genoeg is. Op schijven met een master boot record (MBR), zijn de partitieoffset en -grootte afgerond om de vereiste cilinderuitlijning te behouden. Verschuivingen worden afgerond op de dichtstbijzijnde geldige waarde en de grootte wordt altijd afgerond op de volgende geldige waarde. DiskPart wijst geen stationsletter toe aan een nieuw gemaakte partitie. Gebruik de opdracht Toewijzen om een koppelpunt of stationsaanduiding toe te wijzen.

DiskPart volgt hetzelfde beleid als de module. Dynamische schijven kunnen alleen worden gemaakt op vaste schijven. U kunt verwisselbare schijven niet converteren, zoals 1394 of universal serial bus (USB)-schijven naar dynamische schijven.

DiskPart staat bepaalde bewerkingen toe voor het verwijderen van partities die door de module worden geblokkeerd. U kunt Diskpart bijvoorbeeld gebruiken om OEM MBR-partities te verwijderen. Deze partities bevatten echter vaak bestanden die belangrijk voor de besturingsomgeving zijn. DiskPart blokkeert het verwijderen van het huidige systeem, boot, of wisselbestand volumes en partities. Diskpart blokkeert ook verwijderen van de partities van dynamische schijven populatiegemiddelden.

U kunt Diskpart niet gebruiken voor het maken van een partitie op een verwisselbaar medium. Windows ondersteunt maximaal één MBR-partitie op een verwisselbaar medium. Als het medium is uitgerust met een MBR, kan die MBR niet worden gewijzigd, maar wordt de MBR gevolgd, zelfs als meerdere partities of logische stations zijn geconfigureerd. Als het medium niet is uitgerust met een MBR, wordt de media behandeld als een 'superdiskette' en wordt geen partitiestructuur weggeschreven naar het medium.

De stationsletter van een verwisselbaar station is gekoppeld aan het station en niet aan de media. Diskpart kunt u de stationsletter wijzigen.

DiskPart heeft tot gevolg dat de schijfhandtekeningen, GUID-partitietabelschijf (GPT) GUID´s (globally unique identifiers) en GPT-partitie-GUID's worden gegenereerd. U kunt deze items niet expliciet instellen met Diskpart.

Het hulpprogramma Diskpart (zoals de module) biedt ondersteuning voor de nieuwe partitie Itanium actie onder de naam GPT. U kunt GPT-schijven niet gebruiken op een x86-computer met Windows XP of Windows 2000. DiskPart maakt de conversie van GPT-partities naar MBR-partities alleen mogelijk voor lege schijven.

Diskpart kunt u ontbrekende dynamische schijven verwijderen. Dynamische schijven bevatten een gedeelde database. Alle dynamische schijven op een computer hebben kennis van alle andere dynamische schijven op die computer. Wanneer dynamische schijven worden verplaatst, beschouwt de oorspronkelijke computer te schijven als "Afwezig".

Stationsletters worden niet automatisch toegewezen wanneer u Diskpart gebruikt. Om ervoor te zorgen dat een bepaalde partitie of het volume een stationsletter heeft, moet u expliciet een stationsaanduiding toewijzen. U kunt de stationsletter toewijzen of toestaan dat de eerstvolgende beschikbare stationsletter toe te wijzen.

Focus instellen

De meeste opdrachten van Diskpart werken op een specifieke doelschijf, partitie of volume. Het specifieke object heeft 'focus'. Focus eenvoudiger de algemene configuratie waarin u meerdere partities op dezelfde schijf maken. Een object wordt in de focus gebracht door de opdracht select. Alle opdrachten behalve lijst, help, rem, Afsluitenof help hebben focus nodig.

Gebruik de opdracht selecteren om expliciet de focus te verplaatsen. Met een opdracht als makenu impliciet de focus wijzigen. Voordat u een standaardschijf beheert, moet u de schijffocus instellen. Op standaardschijven zijn de partitiefocus en volumefocus hetzelfde. Als u de focus op een item wijzigt, wijzigt u de focus op de andere. Op dynamische volumes is alleen de volumefocus belangrijk, omdat de vorige partitiefocus altijd verloren is en de schijffocus is alleen van belang voor eenvoudige volumes.

Houd rekening met de volgende voorbeelden van een computer met twee schijven:
 • Elke schijf bevat twee primaire partities. De eerste schijf bevat de partities C en D; de tweede schijf bevat de partities E en F. De schijffocus naar de schijf 1 voordat u de partitie de focus op het C- of D-partities instelt, moet u instellen. U kunt de volumefocus op elk gewenst moment instellen op de C-, D-, E- of F-partities. In dit voorbeeld als u de volumefocus ingesteld op de partitie C of D, wordt de schijffocus niet gewijzigd; Als u de volumefocus aan de partities E of F, kan er echter de schijffocus worden verplaatst naar de andere schijf.
 • Elke schijf is dynamisch en bevat een eenvoudig volume en vrije ruimte. De eerste schijf bevat de C-partitie en de tweede schijf bevat de E-partities. Voordat u een eenvoudig volume aan de eerste schijf toevoegen, moet u de schijffocus instellen. Om de C-partitie uit te breiden, moet u alleen de volumefocus instellen. Als u een mirror wilt toevoegen aan de E-partitie, moet u ook alleen de volumefocus instellen op de E-partitie. Als u een eenvoudig volume maakt of een bestaand volume naar dezelfde schijf uitbreidt, wijzigt u niet de schijffocus. Als u een mirror toevoegt, een stripesset maakt of een bestaand volume naar een andere schijf uitbreidt, kunt u veroorzaken dat de schijffocus verloren gaat.

Uitvoeren van scripts

DiskPart ondersteunt scriptbewerkingen. U start een Diskpart-script, gebruikt u de DiskPart /s script.txt opdracht. U kunt een Diskpart-script uitvoeren in installeeromgevingen zonder toezicht met Windows XP, Windows 2000, Remote Installation Services (RIS), of op Windows Preinstall Environment (PE) voor OEM's.

Diskpart kan standaard de verwerking van de opdracht afsluiten en een foutcode retourneren als er een probleem in het script is. Als u wilt doorgaan met het uitvoeren van een script in dit scenario, moet u de parameter noerr aan de opdracht toevoegen. Met deze parameter kunt u met één script alle partities op alle gegevensschijven verwijderen, ongeacht het totale aantal stations. De parameter noerr wordt echter niet alle opdrachten ondersteund. Zelfs als u de parameter noerr gebruikt, wordt altijd een fout geretourneerd bij opdrachtsyntaxisfouten.

In de volgende lijst worden de foutcodes van Diskpart beschreven:
 • 0 - Geen fout is opgetreden. Het gehele script is foutloos.
 • 1 - Er is een fatale uitzondering opgetreden. Het is mogelijk een ernstig probleem.
 • 2 - De opgegeven argumenten op de opdrachtregel Diskpart zijn onjuist.
 • 3 - Diskpart kan het opgegeven script of uitvoerbestand niet openen.
 • 4 - Een van de services die maakt gebruik van Diskpart heeft een fout geretourneerd.
 • 5 - Er is een opdrachtsyntaxisfout opgetreden. Het script is mislukt omdat een object onjuist is geselecteerd of ongeldig is voor gebruik met deze opdracht.
Nadat u Diskpart uitvoert, wordt de versie van Diskpart en de huidige computernaam weergegeven.

Opdrachtenoverzicht

Opdrachten voor het instellen van Focus

Select

Gebruik de opdracht select om de focus in te stellen op het opgegeven doel. Als u een lijst met focustypen wilt verkrijgen, laat u het veld Type leeg. Als u geen identificatienummer (ID) opgeeft, wordt het huidige objectfocus weergegeven.

select disk[=n]

De opdracht select disk gebruiken om de focus naar de diskette met het opgegeven nummer Windows NT. Als u geen schijfnummer opgeeft, wordt de opdracht de huidige focus schijf.

partitie selecteren [n/l =]

Gebruik de opdracht select partition om de focus in te stellen op de opgegeven partitie. Als u een partitie niet opgeeft, wordt de huidige partitie in focus weergegeven.

U kunt de partitie opgeven door een index, de stationsletter, of koppelpunt op standaardschijven. Met de index op dynamische schijven kunt u alleen de partitie opgeven.

Select volume [=n/l]

Gebruik de opdracht select volume om de focus in te stellen op het opgegeven volume. Als u geen volume opgeeft, geeft de opdracht het huidige volume in focus weer.

U kunt het volume opgeven met index, stationsletter of pad naar het koppelpunt. Op een standaardschijf als u een volume selecteert de corresponderende partitie plaatsen in focus.

Opdrachten voor het weergeven van de schijfconfiguratie

De opdracht lijst gebruiken om een overzicht weer te geven. Als u meer informatie wilt weergegeven, stelt u de focus in en gebruikt u vervolgens de opdracht detail.

detail disk

Gebruik de opdracht detail disk verkrijgen van gedetailleerde informatie over de huidige focus schijf, bijvoorbeeld:
Diskpart> select disk 3 
 
Disk 3 is now the selected disk. 
 
Diskpart> detail disk 
 
Maxtor 90432D2
Disk ID: F549D151
Type  : IDE
Bus  : 0
Target : 0
LUN ID : 0 
 
 Volume ### Ltr Label    Fs   Type       Size   Status   Info 
 ---------- --- ----------- ----- ---------------- ------- --------- -------- 
 Volume 0   F  My RAID Set NTFS  RAID-5      4096 MB Healthy 
 Volume 1   G  FATSTRIPE  FAT32 Stripe      6144 MB Healthy 
 Volume 2   H  My Mirror  NTFS  Mirror      2048 MB Healthy
 Volume 3   I  My Span   NTFS  Spanned       9 GB Healthy
				
detail partition

Gebruik de opdracht detail partition om gedetailleerde informatie te verkrijgen over de huidige partitie in focus;
Diskpart> select disk 0

Disk 0 is now the selected disk.

Diskpart> select partition 1

Partition 1 is now the selected partition.

Diskpart> detail partition

Partition 0
Type : 07
Hidden: No
Active: Yes

 Volume ### Ltr Label    Fs   Type    Size   Status   Info
 ---------- --- ----------- ----- ---------- ------- --------- --------
* Volume 2  C         NTFS  Partition  4110 MB Healthy  System
				
detail volume

Gebruik de opdracht detail volume om gedetailleerde informatie te verkrijgen over de huidige volume in focus, bijvoorbeeld:
Diskpart> select volume 1 
 
Volume 1 is now the selected volume. 
 
Diskpart> detail volume 
 
 Disk ### Status   Size   Free   Dyn Gpt 
 -------- ---------- ------- ------- --- --- 
 Disk 1  Online     8 GB   0 B  * 
 Disk 2  Online     8 GB   0 B  * 
 Disk 3  Online     8 GB   0 B  *
				
list disk

Met de opdracht lijst schijf kunt u samenvattende informatie over elke schijf in de computer. De schijf met het sterretje (*) heeft de huidige focus. Alleen vaste schijven (bijvoorbeeld geïntegreerd device electronics [IDE] of [SCSI] small computer system interface) of verwisselbare schijf (bijvoorbeeld 1394- of USB-) worden vermeld. Verwisselbare schijven worden niet weergegeven.
Diskpart> select disk 3 
 
Disk 3 is now the selected disk. 
 
Diskpart> list disk 
 
 
 Disk ### Status   Size   Free   Dyn Gpt 
 -------- ---------- ------- ------- --- ---
 Disk 0  Online   4118 MB   0 B
 Disk 1  Online     8 GB 4002 MB  * 
 Disk 2  Online     8 GB   0 B  * 
* Disk 3  Online     8 GB   0 B  * 
 Disk M0  Missing    8 GB   0 B  *
				
list partition

Gebruik de opdracht list partition informatie verkrijgen over elke partitie op de schijf in focus, bijvoorbeeld:
Diskpart> select disk 4 
 
Disk 4 is now the selected disk. 
 
Diskpart> list partition 
 
 Partition ### Type       Size   Offset 
 ------------- ---------------- ------- ------- 
 Partition 1  Primary      4094 MB  31 KB 
 Partition 2  Extended     4581 MB 4094 MB 
 Partition 3  Logical      2047 MB 4094 MB 
 Partition 4  Logical      2533 MB 6142 MB
 
All partitions (regardless of type) are displayed.
				
list volume

Gebruik de opdracht list volume om informatie te verkrijgen over elk volume op de computer, bijvoorbeeld:
Diskpart> list volume 
 
 Volume ### Ltr Label    Fs   Type       Size   Status   Info  
 ---------- --- ----------- ----- ---------------- ------- ---------- --------
 Volume 0   F  My RAID Set NTFS  RAID-5      4096 MB Healthy
 Volume 1   G  FATSTRIPE  FAT32 Stripe      6144 MB Failed
 Volume 2   H  My Mirror  NTFS  Mirror      2048 MB Healthy
 Volume 3   I  My Span   NTFS  Spanned       9 GB Healthy
 Volume 4   D        CDFS  CD-ROM        0 B
 Volume 5   C        NTFS  Partition     2047 MB Healthy   System
 Volume 6   E        NTFS  Partition     2063 MB Healthy   Boot
 Volume 7   J  My Primary  NTFS  Partition     4095 MB Healthy
 Volume 8   K  My Logical  NTFS  Partition     2047 MB Healthy
 Volume 9   L  My Next Log NTFS  Partition     2534 MB Healthy
				

Opdrachten voor het beheren van standaardschijven

Deze sectie beschrijft de opdrachten die u gebruiken kunt voor het maken en verwijderen van partities en voor het toewijzen van stationsletters en koppelpunten. De opdrachten in deze sectie gelden alleen voor standaardschijven. Zie de volgende secties voor opdrachten die geldig zijn op dynamische schijven of opdrachten die u kunt gebruiken om een standaardschijf te converteren naar dynamische schijven.

De parameters grootte of offset worden op alle MBR-schijven afgerond op de cilinderuitlijning. Op GPT-schijven worden de parameters grootte of offset afgerond op sectoruitlijning. Als geen offset-parameter is opgegeven, wordt de partitie in het eerste onbezette aaneengesloten schijfgebied geplaatst dat groot genoeg is. Als geen grootte-parameter wordt vermeld, kan de partitie worden verlengd om de vastgestelde schijf in beslag te nemen tot maximaal de grootte van de gehele schijf.

Nadat de nieuwe schijven eerst ontdekt worden, wordt uitgegaan van MBR-schijven. U moet een schijf expliciet converteren naar GPT voordat u probeert een GPT-partitie te maken. Het verdient aanbeveling de MSR te maken als de eerste partitie op elke gegevensschijf en de tweede partitie (na de ESP) op een willekeurige systeem- of opstartschijf. Nadat u hebt geconverteerd van MBR naar GPT converteren, wordt automatisch de MSR-partitie op de schijf gemaakt.

Nadat u een nieuwe partitie hebt gemaakt, krijgt de nieuwe partitie de partitiefocus. Nadat u een partitie hebt verwijderd, gaat de partitiefocus verloren. De schijffocus blijft ongewijzigd in alle gevallen.

active

Gebruik de actieve opdracht aan de huidige partitie in focus op 'actief'. Deze instelling informeert de firmware de partitie is een geldige systeempartitie. De inhoud van de partitie wordt niet door DiskPart gevalideerd.

Opmerking: als u deze opdracht gebruikt, de computer mogelijk niet opnieuw op te starten.

assign [[letter=l]/[mount=path]] [noerr]

Gebruik de opdracht assign om een brief of koppelpunt toe te wijzen aan de huidige partitie in focus. Als u een stationsletter niet opgeeft, wordt de eerstvolgende beschikbare stationsletter toegewezen. Als de stationsletter of het koppelpunt al in gebruik is, wordt een fout gegenereerd, tenzij u de parameter noerr gebruikt.

Met deze opdracht kunt u de stationsletter die is gekoppeld aan een verwisselbaar station wijzigen.

De stationsaanduiding is geblokkeerd op de systeem-, opstart- of wisselbestandvolumes. Deze opdracht kan niet worden gebruikt om een stationsletter toe te wijzen aan een OEM-partitie of een GPT-partitie, behalve de Msdata-partitie.

create partition primary [size=n] [offset=n] [id=byte/guid] [noerr]

Gebruik de opdracht create partition primary om een primaire partitie van lengtegrootte te maken en een beginadresoffset op het huidige station.

Als geen id-byte op een MBR-schijf is opgegeven, wordt door deze opdracht een partitie gemaakt met het type "0x6." De id- parameter kunt u opgeven welk partitietype. Er is geen geldigheid of andere controle van de id-byte.

Als u geen GUID-id op een GPT-schijf opgeeft, wordt met deze opdracht een Msdata-partitie gemaakt. De parameter ID kunt u elke GUID opgeven. Er is geen geldigheid, verveelvoudiging of andere controles van de GUID. De GUID van het partitie-exemplaar wordt automatisch gegenereerd.

MBR- en GPT-partities worden gemaakt zodat Windows niet automatisch stationsletters toewijst. U moet expliciet een stationsaanduiding toewijzen.

reate partition extended [size=n] [offset=n] [noerr]

Gebruik de opdracht create partition extended om een uitgebreide partitie van lengtegrootte te maken en een beginadresoffset op het huidige station. Het station moet een MBR-schijf zijn.

Nadat de partitie is gemaakt, krijgt de nieuwe uitgebreide partitie de focus. U kunt slechts één uitgebreide partitie maken. Alleen nadat u een uitgebreide partitie hebt gemaakt, kunt u logische stations maken.

create partition logical [size=n] [offset=n] [noerr]

Gebruik de opdracht create partition primary om een logisch station van lengtegrootte te maken en een beginadresoffset op het huidige station. Het station moet een MBR-schijf zijn.

Als geen offset wordt vermeld, is het logische station in het eerste onbezette aaneengesloten schijfgebied geplaatst in de uitgebreide partitie die groot genoeg is. Als een formaat niet wordt vermeld, kan de partitie worden uitgebreid naar de gehele uitgebreide partitie.

Nadat u de partitie hebt gemaakt, krijgt het logische station in de partitie de focus.

create partition msr [size=n] [offset=n] [noerr]

De opdracht create partition msr is het equivalent van het maken van de partitie met de MSR GUID E3C9E316-0B5C-4DB8-817D-F92DF00215AE.

create partition esp [size=n] [offset=n] [noerr]

De maken partitioneren esp opdracht is het equivalent van het maken van de partitie met ESP GUID C12A7328-F81F - 11D 2-BA4B-00A0C93EC93B.

delete partition [noerr] [override]

Gebruik de opdracht delete partition om de huidige partitie in focus te verwijderen.

DiskPart blokkeert het verwijderen van het huidige systeem-, opstart- of wisselbestandvolume. U verwijdert een ESP, MSR of een bekende OEM-partitie, moet u de parameter genegeerd .

extend [size=n][noerr]

Gebruik de opdracht extend om het huidige volume in focus uit te breiden naar aaneengesloten vrije ruimte. De vrije ruimte moet (deze moet een hogere sectoroffset hebben dan) de partitie in focus volgen. Het beoogde gebruik van deze opdracht is een bestaande gegevenspartitie uitbreiden naar vrijgemaakte ruimte op een uitgebreide hardware Raid-LUN (logical unit number).

Als de partitie eerder is geformatteerd met het NTFS-bestandssysteem, wordt het bestandssysteem automatisch uitgebreid tot de grotere partitie en doet verlies van gegevens zich niet voor.Als de partitie eerder is geformatteerd met een ander bestandssysteem dan NTFS, mislukt de opdracht en wordt de partitie niet gewijzigd.

DiskPart blokkeert de uitbreiding van alleen de huidige systeem- of opstartpartitie.

remove [[letter=l]/[mount=path]/[all]] [noerr]

Gebruik de opdracht remove om een letter of koppelpunt te verwijderen uit de huidige partitie in focus. Als u de parameter all opgeeft, worden alle van de huidige punten van een stationsletters en koppelpunten verwijderd. Als u geen stationsletter of koppelpunt punt opgeeft, wordt de stationsletter verwijderd.

Met deze opdracht kunt u de stationsletter die is gekoppeld aan een verwisselbaar station wijzigen.

Het verwijderen van de stationsletter wordt geblokkeerd op het systeem-, opstart- of een wisselbestandvolume. U kunt deze opdracht voor het verwijderen van een stationsletter voor een OEM-partitie, een GPT-partitie met een onbekende GUID of de speciale GPT-partities niet-gegevens, zoals de ESP-partitie niet gebruiken.

Opdrachten voor het beheren van dynamische schijven

U kunt de opdrachten die worden beschreven in deze sectie maken en volumes verwijderen, veroorzaakt fouttolerante volumes herstellen en importeren van schijven.

De grootte van parameters wordt altijd naar boven afgerond op MB-uitlijning. U kunt een expliciete offset niet opgeven. Het volume wordt altijd geplaatst in het eerste onbezette aaneengesloten schijfgebied dat groot genoeg is. Als een formaat niet wordt vermeld, wordt het volume zo groot mogelijk gemaakt.

Nadat u een volume hebt gemaakt, wordt de volumefocus op het nieuwe volume plaatsen. De huidige schijffocus gaat verloren wanneer het volume de schijven in beslag neemt. Het volume is geselecteerd als een volume wordt verwijderd. Als er een geldige schijffocus was voordat u het volume verwijderde, blijft die schijffocus bestaan.

Opmerking: Diskpart forceert het maken van een MSR-partitie op een lege schijf als de schijf wordt geconverteerd naar een dynamische schijf of GPT-schijf.

active

Gebruik de opdracht active voor het instellen van het huidige volume in focus als 'actief'. Deze instelling informeert de firmware dat de partitie een geldige systeempartitie is. DiskPart controleert alleen of het volume een opstartbare installatiekopie van het besturingssysteem kan bevatten, maar de inhoud van de partitie wordt niet gevalideerd door het hulpprogramma. Als u deze opdracht gebruikt, kan de computer mogelijk niet opnieuw worden opgestart.

add disk=n [noerr]

Gebruik de opdracht add om een mirror toe te voegen aan het huidige volume in focus op de opgegeven schijf. Slechts twee mirror plexen worden ondersteund. Het huidige volume in focus moet een eenvoudig volume zijn.

assign [[letter=l]/[mount=path]] [noerr]

Gebruik de opdracht toewijzen aan een brief toewijzen of koppelpunt aan het huidige volume in focus. Als u geen stationsletter opgeeft, wordt de eerstvolgende beschikbare stationsletter toegewezen. Als de stationsletter of het koppelpunt al in gebruik is, wordt een fout gegenereerd, tenzij u de parameter noerr opgeeft.

De stationsaanduiding is geblokkeerd op de systeem-, opstart- of wisselbestandvolumes.

break disk=n [nokeep] [noerr]

Gebruik de opdracht break om de huidige mirror in focus te verbreken.

Standaard blijven de inhoud van beide mirror plexen behouden omdat beide plexen eenvoudige volumes worden. Als u de parameter nokeep opgeeft, wordt alleen de opgegeven plex behouden, de andere plex wordt verwijderd en omgezet in vrije ruimte.

Het oorspronkelijke volume behoudt alle stationsletters of koppelpunten. Als de plex niet gehouden is, blijft de focus op de behouden eenvoudige volume op de opgegeven schijf. Anders wordt de focus verplaatst naar de opgegeven ingehouden plex op de opgegeven schijf. De plex wordt een eenvoudig volume; een stationsletter is echter niet toegewezen aan het nieuwe volume.

create volume simple [size=n] [disk=n] [noerr]

Gebruik de opdracht create volume simple voor het maken van een eenvoudig volume van de lengtegrootte op de opgegeven schijf.

Als u geen grootte opgeeft, kan het nieuwe volume de resterende aaneengesloten vrije ruimte op de schijf innemen. Als u geen schijf opgeeft, wordt de huidige schijf in focus gebruikt.

Nadat het volume is gemaakt, wordt de schijffocus aan de desbetreffende schijf gegeven.

create volume stripe [size=n] disk=n[,n[,...]] [noerr]

Gebruik de opdracht create volume stripe om een stripesetvolume te maken op de opgegeven schijven. De totale grootte van het volume stripe is dat de grootte vermenigvuldigd (*) het aantal schijven.

Als u geen grootte opgeeft, wordt het grootst mogelijke stripevolume gemaakt. De schijf met de kleinste aaneengesloten vrije ruimte wordt bepaald. De grootte van die vrije ruimte bepaalt de grootte van het stripevolume. Hetzelfde formaat is op elke schijf toegewezen.

create volume raid [size=n] disk=n[,n[,...]] [noerr]

Gebruik de opdracht create volume raid voor het maken van een Raid 5-volume op de opgegeven schijven. Aan elke schijf wordt een hoeveelheid schijfruimte toegewezen die gelijk is aan 'grootte'.

Als u geen grootte opgeeft, wordt het Raid-5-volume zo groot mogelijk gemaakt. De schijf met de kleinste aaneengesloten vrije ruimte wordt bepaald. De grootte van die vrije ruimte bepaalt de grootte van het Raid 5-volume en dezelfde grootte van elke schijf is toegewezen. De feitelijke bruikbare grootte van het volume is kleiner dan de grootte vermenigvuldigd met het aantal schijven, omdat sommige van de ruimte voor de pariteit wordt gebruikt.

delete disk [noerr][override]

Gebruik de opdracht delete disk om een ontbrekende dynamische schijf uit de schijflijst te verwijderen.

Als u geen waarde voor de parameter override opgeeft, worden alle eenvoudige volumes op de schijf en alle mirror plexen verwijderd. Als de schijf bijdraagt tot een Raid 5-volume, is de opdracht mislukt.

delete partition [noerr] [override]

Gebruik de opdracht delete partition om de huidige partitie in focus te verwijderen.

DiskPart blokkeert het verwijderen van alle partities die worden gebruikt om de bestaande online dynamische volumes te bevatten. Deze volumes moeten worden verwijderd en de schijf in een standaardschijf geconverteerd. Als u een ESP-, MSR- of bekende OEM-partitie wilt verwijderen, geeft u de parameter override op.

U kunt partities van dynamische schijven verwijderen, maar u kunt ze niet maken. U kunt bijvoorbeeld een niet-herkende GPT-partitie op een dynamische GPT-schijf verwijderen. Als u een partitie verwijdert, wordt de vrije ruimte wordt pas beschikbaar. Met deze opdracht kunt u de ruimte op een beschadigde offline dynamische schijf gebruiken, wanneer zich een noodsituatie voordoet waarin u de opdracht clean niet kunt gebruiken.

delete volume [noerr]

Met de opdracht delete volume te verwijderen van het huidige volume met focus. Nadat u deze opdracht gebruikt, zijn alle gegevens verloren.

extend disk=n [size=n] [noerr]

Gebruik de opdracht uitbreiden uit te breiden van de huidige eenvoudige of de uitgebreide volumesets op de opgegeven schijf.De opdracht extend werkt alleen op NTFS-volumes.

Als u geen grootte opgeeft, kan het volume alle vrije ruimte op de opgegeven schijf innemen. Een bestaande schijffocus gaat verloren.

import [noerr]

Met de opdracht import worden alle schijven geïmporteerd vanuit een afwijkende schijfgroep.

Als u de focus op een schijf in de afwijkende schijfgroep instelt, kunt u alle schijven in de groep importeren. Nadat u deze opdracht uitvoert, gaan een bestaand volume of schijffocus verloren.

online [noerr]

Gebruik de opdracht online om een schijf of volume die eerder offline is gezet, weer online te brengen. Een wijziging in de focus treedt niet op als u deze opdracht gebruikt.

remove [[letter=l]/[mount=path]/[all]] [noerr]

Gebruik de opdracht remove om een letter of koppelpunt te verwijderen van het huidige volume in focus. Als u de parameter all gebruikt, worden alle huidige stationsletters en koppelpunten verwijderd. Als u geen stationsletter of koppelpunt opgeeft, wordt het pad verwijderd dat het eerst wordt aangetroffen.

Het verwijderen van de stationsletter wordt geblokkeerd op het systeem-, opstart- of een wisselbestandvolume.

retain

Gebruik de opdracht retain voor het voorbereiden van een dynamische, eenvoudige volume die moet worden gebruikt als een opstart- of systeemvolume.

Als u de opdracht retain op een x 86-computer gebruikt, wordt een MBR-partitie van het dynamische eenvoudige volume met focus gemaakt. Als u een MBR-partitie wilt maken, moet het dynamische eenvoudige volume beginnen bij een cilinderuitgelijnde offset en een integraal aantal cilinders in grootte zijn.

Als u de opdracht retain op een Itanium-computer gebruikt, wordt met de opdracht retain een GPT-partitie gemaakt op het dynamische eenvoudige volume met focus.

Opdrachten voor het converteren van schijven

convert mbr [noerr]

Gebruik de opdracht convert mbr om de partitioneringsstijl van de huidige schijf in te stellen op MBR. Mogelijk is de schijf een standaardschijf of een dynamische schijf, maar de schijf mag geen geldige gegevenspartities of volumes.

convert gpt [noerr]

Gebruik de opdracht convert gpt om de partitioneringsstijl van de huidige schijf in te stellen op GPT. De schijf kan een standaardschijf of een dynamische schijf zijn, maar de schijf mag geen geldige gegevenspartities of volumes bevatten. Deze opdracht is alleen geldig op Itanium-computers. Het kan mislukken op x86-computers.

convert dynamic [noerr]

Gebruik de opdracht convert dynamic om een standaardschijf te wijzigen in een dynamische schijf. De schijf kan partities van geldige gegevens bevatten.

convert basic [noerr]

Gebruik de opdracht convert basic om een lege dynamische schijf te wijzigen in een standaardschijf.

Overige opdrachten

exit

Gebruik de opdracht exit om Diskpart te stoppen en de besturing terug te geven aan het besturingssysteem.

clean [all]

Gebruik de opdracht clean om de opmaak van een partitie of volume te verwijderen uit de huidige schijf in focus door sectoren op nul te zetten. Standaard wordt alleen de informatie van de MBR- of GPT-partities en informatie uit verborgen sectoren op MBR-schijven overschreven. Als u de parameter all opgeeft, kan elke sector op nul worden gezet en kunnen alle gegevens op de schijf worden verwijderd.

rem [...]

Met de opdracht rem gebeurt er niets en u kunt deze gebruiken om opmerkingen te plaatsen bij scriptbestanden.

rescan

Gebruik de opdracht rescan om alle i/o-bussen opnieuw te scannen en ervoor zorgen dat de nieuwe schijven die zijn toegevoegd aan de computer, worden ontdekt.

Help-opdrachten

help

Gebruik de opdracht help om een lijst met alle opdrachten weer te geven.

Zoek voor meer informatie over het hulpprogramma Diskpart op Diskpart in Help en ondersteuning in Windows XP.

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Trefwoorden: 
kbproductlink kbenv kbui kbinfo kbmt KB300415 KbMtnl
Machine-translated ArticleMachine-translated Article
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 300415  (http://support.microsoft.com/kb/300415/en-us/ )
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store