DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 309394 - Laatste beoordeling: donderdag 30 oktober 2003 - Wijziging: 2.0

Op deze pagina

Samenvatting

Met behulp van de stapsgewijze instructies in dit artikel kunt u het hulpprogramma URLScan voor Microsoft ISS (Internet Information Services) installeren en configureren. Gebruik de onderstaande stappen om URLScan van de Microsoft-website te downloaden. Na de installatie van URLScan is uw webserver beter beveiligd.

URLScan downloaden en installeren

U moet bij de webserver zijn aangemeld om nieuwe software te kunnen installeren en de webservices te kunnen starten of stoppen. Installeer het hulpprogramma URLScan, meld u bij de webserver aan als beheerder en voer de volgende stappen uit:
 1. Download het hulpprogramma URLScan. Hiertoe gaat u naar de volgende website van Microsoft:
  Hulpprogramma voor beveiliging URLScan (http://www.microsoft.com/Downloads/Release.asp?ReleaseID=32571)
 2. Klik op Nu downloaden.
 3. Klik op Dit programma opslaan op schijf en klik op OK.
 4. Kies het bureaublad als locatie om het bestand op te slaan en klik op Opslaan.
 5. Sluit de browser af.
 6. Dubbelklik op het bestand Urlscan.exe.
 7. Lees de gebruiksrechtovereenkomst door. Als u de voorwaarden van de gebruiksrechtovereenkomst accepteert, klikt u op Ja.
 8. Wanneer wordt gevraagd of u IIS opnieuw wilt starten, klikt u op Ja.
 9. Als er een bericht wordt weergegeven waarin staat dat de installatie is voltooid, klikt u op OK.

De standaardconfiguratie van URLScan wijzigen

Aangezien de standaardconfiguratie van URLScan conflicten met FrontPage kan veroorzaken, moet u de configuratie zodanig aanpassen dat FrontPage correct functioneert en toch de toegang tot gevoelige FrontPage-bestanden weigert. Deze stappen zijn slechts een suggestie. Als u meer informatie wilt over deze instellingen voor URLScan, raadpleegt u de sectie Verwijzingen verderop in dit artikel.
 1. Klik met de rechtermuisknop op Start en klik op Verkennen. Ga naar de volgende map:
  %winmap%\system32\inetsrv\urlscan
  waarbij %winmap% de Windows-map is (bijvoorbeeld C:\Windows of C:\Winnt).
 2. Klik met de rechtermuisknop op het bestand Urlscan.ini en klik op Kopiëren. Klik met de rechtermuisknop op de map en klik op Plakken. Er wordt een kopie van het bestand gemaakt, met de naam Kopie van Urlscan.ini.
 3. Dubbelklik op het bestand Urlscan.ini. Het bestand wordt geopend in Kladblok.
 4. Breng de volgende wijzigingen aan:
  1. Geef in de sectie [options] de volgende waarden op:
   [options]
   UseAllowVerbs=1     ; de sectie [AllowVerbs] gebruiken
   UseAllowExtensions=0   ; de sectie [DenyExtensions] gebruiken
   NormalizeUrlBeforeScan=1 ; URL standaard maken vóór verwerking
   VerifyNormalization=1  ; URL tweemaal standaard maken, afwijzen bij wijziging
   AllowHighBitCharacters=0 ; hoge-bits tekens (UTF8 of MBCS) weigeren 
   AllowDotInPath=0     ; puntjes in het pad weigeren
   EnableLogging=1     ; activiteit vastleggen in een logboek
   PerDayLogging=1     ; logboekbestanden dagelijks wijzigen
   PerProcessLogging=0   ; logboekbestanden niet wijzigen per proces-id
   RemoveServerHeader=0   ; header 'Server' niet verwijderen
   AlternateServerName=
   UseFastPathReject=0   ; RejectResponseUrl gebruiken of het verzoek vastleggen in een logboek
   RejectResponseUrl=
   AllowLateScanning=1   ; toestaan dat URLScan wordt geladen met lage prioriteit
   						
  2. Geef in de sectie [AllowVerbs] uitsluitend de volgende waarden op. Gebruik geen andere waarden.
   [AllowVerbs]
   GET   ; GET toestaan (de meeste webverzoeken)
   HEAD  ; HEAD-verzoeken toestaan
   OPTIONS ; OPTIONS toestaan (voor webmappen)
   POST  ; POST toestaan (voor FrontPage Server Extensions en HTML-formulieren)
   						
  3. Geef in de sectie [DenyHeaders] uitsluitend de volgende waarden op. Gebruik geen andere waarden.
   [DenyHeaders]
   If:     ; weigeren (gebruiken met WebDAV)
   Lock-Token: ; weigeren (gebruiken met WebDAV)
   						
  4. Geef in de sectie [DenyExtensions] de volgende waarden op:
   [DenyExtensions]
   .asa   ; definitiebestanden van Active Server-toepassingen weigeren
   .bat   ; batchbestanden weigeren
   .btr   ; FrontPage-afhankelijkheidsbestanden weigeren
   .cer   ; x509-certificaatbestanden weigeren
   .cdx   ; definitiebestanden van Dynamic Channel weigeren
   .cmd   ; batchbestanden weigeren
   .cnf   ; FrontPage-metagegevensbestanden weigeren
   .com   ; opdrachtregeltoepassingen op de server weigeren
   .dat   ; gegevensbestanden weigeren
   .evt   ; gebeurtenislogboeken weigeren
   .exe   ; opdrachtregeltoepassingen op de server weigeren
   .htr   ; hulpprogramma voor HTML-beheer van ISS weigeren
   .htw   ; markeren van treffers door Index Server weigeren
   .ida   ; hulpprogramma voor HTML-beheer van Index Server weigeren
   .idc   ; IIS-databasequerybestanden weigeren
   .inc   ; include-bestanden weigeren
   .ini   ; configuratiebestanden weigeren
   .ldb   ; bestanden met Microsoft Access-recordvergrendelingsinformatie weigeren
   .log   ; logboekbestanden weigeren
   .pol   ; beleidsbestanden weigeren
   .printer ; internetafdrukservices weigeren
   .sav   ; reservekopiebestanden van het register weigeren
   .shtm  ; IIS-insluitingsbestanden op de server weigeren
   .shtml  ; IIS-insluitingsbestanden op de server weigeren
   .stm  ; IIS-insluitingsbestanden op de server weigeren
   .tmp   ; tijdelijke bestanden weigeren
   						
  5. Geef in de sectie [DenyUrlSequences] de volgende waarden op:
   [DenyUrlSequences]
   ..     ; mapverzendingen weigeren
   ./     ; afsluitende punt in mapnaam weigeren
   \     ; backslashes in URL weigeren
   :     ; alternatieve-stroomtoegang weigeren
   %     ; escape-teken na normalisatie weigeren
   &     ; meerdere CGI-processen voor één verzoek weigeren
   /fpdb/   ; bladertoegang voor FrontPage-databasebestanden weigeren
   /_private ; persoonlijke FrontPage-bestanden (vaak formulierresultaten) weigeren
   /_vti_pvt ; FrontPage-webconfiguratiebestanden weigeren
   /_vti_cnf ; FrontPage-metagegevensbestanden weigeren
   /_vti_txt ; FrontPage-tekstcatalogi en -indexen weigeren
   /_vti_log ; FrontPage-ontwerplogboekbestanden weigeren
   						
  6. Aangezien de secties [DenyVerbs] en [AllowExtensions] niet worden gebruikt in deze configuratie, worden in dit artikel geen instellingen voor deze secties vermeld. Als u meer informatie wilt over deze secties van het configuratiebestand, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
   307608  (http://support.microsoft.com/kb/307608/EN-US/ ) INFO: Availability of URLScan Security Tool
 5. Sla het bestand op en sluit Kladblok af.

De prioriteit van URLScan wijzigen (optioneel)

Standaard heeft het hulpprogramma URLScan in IIS een hoge prioriteit. Dit kan conflicten veroorzaken met andere ISAPI-filters (Internet Server Application Programming Interface) die taken moeten uitvoeren voordat URLScan wordt aangeroepen. Het ISAPI-filter van de FrontPage Server Extensions (Fpexedll.dll) is hiervan een voorbeeld. Hoewel hier wordt beschreven hoe u URLScan zodanig kunt configureren dat dit hulpprogramma na het ISAPI-filter Fpexedll.dll wordt geladen, kunt u deze procedure gemakkelijk aanpassen voor URLScan en andere ISAPI-filters. Zie voor meer informatie de documentatie bij het ISAPI-filter dat u gebruikt.

Opmerking Voordat u de volgende procedure voltooit, moet u de instelling AllowLateScanning=1 in het bestand Urlscan.ini opgeven, zodat URLScan wordt geladen als een filter met lage prioriteit. Volg hiertoe de procedure in de sectie De standaardconfiguratie van URLScan wijzigen eerder in dit artikel.
 1. Start Internet-servicebeheer. Volg hiertoe de stappen voor uw versie van IIS:
  • IIS 4.0:
   1. Open het menu Start van Windows, wijs Programma's aan en klik op Windows NT 4.0 Option Pack.
   2. Klik op Microsoft Internet Information Server.
   3. Klik op Internet-servicebeheer.
  • IIS 5.0:
   1. Open het menu Start van Windows, wijs Programma's aan en klik op Systeembeheer.
   2. Klik op Internet-servicebeheer.
  • IIS 5.1:
   1. Klik op Start en vervolgens op Configuratiescherm.
   2. Dubbelklik op Systeembeheer.
   3. Dubbelklik op Internet-servicebeheer.
 2. Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik op Eigenschappen.
 3. Selecteer Hoofdeigenschappen van de WWW-service en klik op de knop Bewerken.
 4. Klik op de tab ISAPI-filters.
 5. Klik op UrlScan en klik op de knop Omlaag om UrlScan onder Fpexedll.dll te plaatsen.
 6. Klik op OK.
 7. Klik nogmaals op OK.

IIS opnieuw starten om URLScan bij te werken

Wanneer IIS wordt gestart, wordt URLScan in het geheugen geladen en worden de instellingen in het bestand Urlscan.ini gelezen. U moet IIS dus opnieuw starten om de nieuwe configuratie toe te passen. Volg hiertoe de stappen voor uw versie van IIS:
 • IIS 4.0:
  1. Typ de volgende opdracht bij een opdrachtprompt:
   NET STOP "IIS Admin Service" /Y
  2. Wanneer op het scherm namen verschijnen van afhankelijke services die beëindigd worden, noteert u deze zodat u de services later opnieuw kunt starten.
  3. Wanneer het bericht
   De IIS-beheerservice is gestopt.
   wordt weergegeven, start u de IIS-services opnieuw aan de hand van de namen van de services. Hiertoe typt u de volgende opdrachten bij de opdrachtprompt en drukt u na elke regel op ENTER:
   NET START "World Wide Web Publishing Service"
   NET START "Simple Mail Transport Protocol (SMTP)"
   NET START "FTP Publishing Service"
   NET START "IIS Host Helper Service"
  4. Sluit de opdrachtprompt.
 • IIS 5.0:
  1. Klik met de rechtermuisknop op de servernaam en klik op IIS opnieuw starten.
  2. Klik op Internet-services opnieuw starten op uw computer.
  3. Klik op OK.
 • IIS 5.1:
  1. Klik met de rechtermuisknop op Deze computer, wijs Alle taken aan en klik op IIS opnieuw starten.
  2. Klik op Internet-services opnieuw starten op uw computer.
  3. Klik op OK.
Als u meer informatie wilt over het opnieuw starten van ISS-services, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
185382  (http://support.microsoft.com/kb/185382/EN-US/ ) How to Manually Stop or Start the Inetinfo Process
236166  (http://support.microsoft.com/kb/236166/EN-US/ ) Using NET STOP and NET START Commands to Force IIS Services to Re-Read the Registry
202013  (http://support.microsoft.com/kb/202013/EN-US/ ) Internet Information Services 5.0 Command-Line Syntax for Iisreset.exe

PROBLEEMOPLOSSING

 • De instellingen in de sectie De standaardconfiguratie van URLScan wijzigen eerder in dit artikel geven aan dat u de instelling EnableLogging=1 moet opgeven in de sectie [options] van het bestand Urlscan.ini. Hierdoor wordt door URLScan een logboek bijgehouden van alle URLScan-activiteiten. Dit logboekbestand wordt opgeslagen in dezelfde map als het bestand Urlscan.dll. Als zich problemen met FrontPage of andere IIS-functies voordoen wanneer URLScan is ingeschakeld, bekijkt u de meest recente vermeldingen in het logboekbestand om te zien welke verzoeken worden afgewezen.
 • Als u meer wijzigingen wilt aanbrengen in het bestand Urlscan.ini, maakt u eerst een kopie van de bestaande Urlscan.ini en geeft u deze een naam als Urlscan.001, Urlscan.002, enzovoort, zodat u goed zicht houdt op de wijzigingen. Hierdoor voorkomt u dat een correcte configuratie verloren gaat bij pogingen een nieuwe beveiligingsconfiguratie te implementeren.
 • Als wijzigingen die u in URLScan aanbrengt geen effect lijken te hebben, herhaalt u de procedure voor het opnieuw starten van de IIS-services. Worden de wijzigingen nog steeds niet toegepast, dan start u de webserver opnieuw op.Referenties

Als u meer informatie wilt over de installatie en configuratie van het hulpprogramma URLScan, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
307608  (http://support.microsoft.com/kb/307608/EN-US/ ) INFO: Availability of URLScan Security Tool
307976  (http://support.microsoft.com/kb/307976/EN-US/ ) FP: Error Message When You Use FrontPage with URLScan
309508  (http://support.microsoft.com/kb/309508/EN-US/ ) XCCC: IIS Lockdown and URLscan Configurations in an Exchange Environment

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft FrontPage 2000 Server Extensions
 • Microsoft SharePoint Team Services
 • Microsoft Internet Information Server 4.0
 • Microsoft Internet Information Services 5.0
 • Microsoft Internet Information Services 5.1
Trefwoorden: 
kbhowto kbhowtomaster KB309394
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store