DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 905726 - Laatste beoordeling: dinsdag 4 december 2007 - Wijziging: 1.8

Op deze pagina

Symptomen

Na de installatie van een service pack of update voor Microsoft Office moet u onverwacht de computer opnieuw opstarten.

Oorzaak

Dit probleem doet zich voor als voor het service pack of de update een bestand moet worden bijgewerkt dat op dat moment wordt gebruikt. Het bestand is mogelijk in gebruik door een programma dat wordt uitgevoerd wanneer u het service pack of de update installeert. Soms wordt het bestand gebruikt door een ander programma dan een Office-programma.

Dit probleem kan optreden in de volgende gevallen:
 • Er is een apparaat op de clientcomputer aangesloten dat wordt gesynchroniseerd met Microsoft Outlook. Bovendien wordt ActiveSync uitgevoerd.
 • Er wordt een Office-programma uitgevoerd.
 • Microsoft Office Communicator 2005 wordt uitgevoerd.
Opmerking Deze lijst is niet volledig. Er zijn mogelijk andere programma's geïnstalleerd die dit probleem veroorzaken.

Oplossing

Sluit voordat u het service pack of de update installeert eventuele programma's of services af die de installatie van het service pack of de update kunnen belemmeren.

Hierna vindt u informatie over het afsluiten van enkele veelgebruikte programma's en services die dit probleem kunnen veroorzaken. Ga op een van de volgende manieren te werk om dit probleem op te lossen, afhankelijk van de situatie.

ActiveSync afsluiten

U sluit ActiveSync af door het proces Wcescomm.exe te beëindigen. Zie de sectie 'Een proces van een programma beëindigen dat op de achtergrond wordt uitgevoerd' voor informatie over het beëindigen van het proces Wcescomm.exe.

Opmerking Een verbinding van gebruikers of apparaten met de service wordt verbroken wanneer u het proces beëindigt.

Een Office-programma afsluiten

Open het menu Bestand en klik op Afsluiten om een Office-programma af te sluiten. Als het Office-programma niet zichtbaar is op het scherm, drukt u op ALT+TAB om naar het Office-programma te gaan. U kunt ook klikken op de knop van het Office-programma op de taakbalk.

Opmerking Een proces van een Office-programma kan actief blijven op de achtergrond als het programma vanwege een probleem op ongebruikelijke wijze wordt afgesloten. Als u vermoedt dat er een proces van een Office-programma op de achtergrond wordt uitgevoerd, beëindigt u het proces. Zie de sectie 'Een proces van een programma beëindigen dat op de achtergrond wordt uitgevoerd' voor informatie over het beëindigen van processen.

Communicator 2005 afsluiten

Meld u af bij Communicator, sluit het programma en sluit het programma af om Communicator 2005 af te sluiten. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Open het menu Connect en klik op Sign Out.
 2. Open het menu Connect en klik op Close.

  Opmerking Wanneer u Communicator 2005 sluit, wordt het programma geminimaliseerd tot pictogram in het systeemvak.
 3. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van Communicator 2005 in het systeemvak en klik op Exit.

Een proces van een programma beëindigen dat op de achtergrond wordt uitgevoerd

Belangrijk Als u een proces beëindigt, kan dit ongewenste resultaten hebben. Denk hierbij aan instabiliteit van het systeem en verlies van gegevens. Wanneer u een proces beëindigt, is er geen mogelijkheid de status en andere gegevens op te slaan voordat het proces wordt beëindigd.

Ga op een van de volgende manieren te werk als u een proces of programma wilt beëindigen.

Methode 1: Met Taakbeheer

Ga als volgt te werk om een proces te beëindigen met Taakbeheer:
 1. Druk op CTRL+ALT+DEL.
 2. Klik op het tabblad Processen op proces_bestandsnaam en klik vervolgens op Proces beëindigen.

  Opmerking Bij deze methode staat proces_bestandsnaam voor de bestandsnaam van het proces dat u wilt beëindigen.

Methode 2: Met de opdracht Taskkill

Ga als volgt te werk om een proces te beëindigen met de opdracht Taskkill:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd en klik op OK.
 2. Typ taskkill /im proces_bestandsnaam bij de opdrachtprompt en druk op ENTER.

  Opmerkingen
  • Bij deze methode staat proces_bestandsnaam voor de bestandsnaam van het proces dat u wilt beëindigen.
  • Als u meer informatie wilt over het gebruik van de opdracht Taskkill, typt u taskkill /? bij de opdrachtprompt en drukt u op ENTER:
 3. Typ exit bij de opdrachtprompt om het venster Opdrachtprompt te sluiten.

Voorkomen dat de computer onverwacht opnieuw wordt opgestart wanneer u een service pack of een update voor Office implementeert

Als u als beheerder een service pack of update voor Office implementeert, kunt u een script gebruiken om programma's en services af te sluiten die de installatie van het service pack of de update kunnen belemmeren.

Microsoft verstrekt deze code zonder enige expliciete of impliciete garantie, daaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot impliciete garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend bent met de programmeertaal VBScript, alsmede met de hulpprogramma's waarmee procedures worden gemaakt en waarmee fouten in procedures worden opgespoord. U kunt desgewenst contact opnemen met Microsoft Product Support Services voor uitleg over de functie van een bepaalde procedure. Microsoft Product Support Services is echter niet bereid de voorbeelden aan te passen om extra functies toe te voegen of om procedures te maken die aan uw specifieke eisen voldoen.

Als u een script wilt gebruiken om programma's en services af te sluiten, maakt u een script zoals het volgende.
; TechNet Sample 2005
; http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/resources/qanda/sept04/hey0927.mspx
; Op de volgende Microsoft-website vindt u meer informatie over het gebruik van scripts om processen te beheren:
; http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/guide/sas_prc_overview.mspx

strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject _
  ("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colProcessList = objWMIService.ExecQuery _
  ("Select * from Win32_Process Where Name = 'Communicator.exe'")
For Each objProcess in colProcessList
  objProcess.Terminate()
Next

Meer informatie

Vaak hoeft u bij de installatie van een service pack of update voor Office de computer niet opnieuw op te starten. Er zijn echter situaties waarin dat wel het geval is.

Als u de computer opnieuw moet opstarten nadat u een service pack of update voor Office hebt geïnstalleerd, vindt u informatie over het opnieuw opstarten in de documentatie bij het service pack of de update voor Office. Als u een service pack of een update voor Office installeert waarvoor de computer opnieuw moet worden opgestart, is het probleem dat in dit artikel wordt beschreven niet van toepassing.

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office InfoPath 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Office Project Server 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Project 2002 Professional Edition
 • Microsoft Project Server 2002
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Project 2000 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2000 Standard Edition
 • Microsoft Visio 2000 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Trefwoorden: 
kbsetup kbtshoot kbprb KB905726
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store