DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 906145 - Laatste beoordeling: vrijdag 16 januari 2015 - Wijziging: 3.0

 
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.

Op deze pagina

INLEIDING

Dit artikel bevat informatie over de installatie van Microsoft Content Management Server (MCMS) 2002 servicepack 2 (SP2).

Voor meer informatie over Content Management Server 2002 servicepacks verkrijgen, klikt u op de volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
906142  (http://support.microsoft.com/kb/906142/ ) De nieuwste Content Management Server 2002 servicepack ophalen

Meer informatie

MCMS 2002 SP2

Dit servicepack updates installaties van MCMS 2002 Service Pack 1a (SP1a). MSCMS 2002 SP2 bevat verschillende softwareupdates die zijn uitgebracht de laatste twee jaar. MCMS 2002 SP2 bevat ook ondersteuning voor de Microsoft.NET Framework 2.0 voor Microsoft Visual Studio 2005, Microsoft SQL Server 2005, en de 64-bits verwerking.

MCMS 2002 SP2 niet nieuwe functies te installeren. MSCMS 2002 SP2 alleen functies die u hebt bijgewerkt Met MCMS 2002 SP1a is geïnstalleerd. Als u niet hebt geïnstalleerd de functie Developer Tools MSCMS 2002 SP2 niet geïnstalleerd deze functie voor u hebt. Echter, als u de functie Developer Tools hebt geïnstalleerd in de MSCM 2002 SP1a site MSCM 2002 SP2 wordt deze functie bijwerken zodat het werkt met Visual Studio 2005.

Als u de Developer Tools hebt geïnstalleerd functie, of als u MCSM 2002 SP2 zonder de Developer Tools hebt geïnstalleerd functie u moet deze stappen voordat u de Developer Tools kunt functie:
 1. Als u eerder MCSM 2002 SP2 hebt geïnstalleerd, verwijderen het is.
 2. Zorg ervoor dat u Microsoft Visual Studio.NET-2003 of Microsoft Visual Studio.NET 2002 geïnstalleerd.
 3. InSoftware, klik opMicrosoft Content Management Server SP1a, en klik vervolgens opWijzigen/verwijderen.

  OpmerkingControleer of u hebt de MCMS 2002 SP1a CD of andere SP1a installatiemedia.
 4. SelecteerHerstellen, en klik vervolgens opVolgende.
 5. Selecteer in de lijst met functies die u kunt toevoegenDeveloper Tools, en klik vervolgens opVolgende. Voltooi de installatie voor de functie Developer Tools.
 6. Wanneer u klaar bent de Developer Tools installeren functie, MCMS 2002 SP2 installeren.

MCMS 2002 SP2 en Microsoft Visual Studio 2005

MCMS 2002 Visual Studio-projecten zijn nu Visual Web Developer projecten in Visual Studio 2005. Wanneer u een MCMS 2002-project in Visual bijwerken Studio.NET 2003 Visual Studio 2005, de Visual C# of Visual Basic-project wordt een project website. Deze wijziging MCMS 2002 in de volgende manieren:
 • MCMS 2002-projecten ondersteunen nu zowel Visual C# en Visual Eenvoudige pagina's in de site.
 • MCMS 2002 ondersteunt alleen deLokale IIStype van website-project. DeOp basis van een bestandtype, deExterne IIStype en deFTPzijn niet ondersteund.
Omdat de MCMS-projecten zijn nu projecten in Visual Web Developer Visual Studio 2005, moet u MCMS 2002-projecten maken met behulp van deWebsite bouwenoptie in plaats van deBouwen Oplossingoptie op deBouwenmenu. Als u MCMS bouwen 2002-projecten met behulp van deOplossing bouwenKan optie veel golvende rode onderstreping die aangeeft syntaxisfouten in de bron ziet weergave van de MCMS 2002-sjablonen.

OpmerkingDeze onderstreping geeft niet werkelijk syntaxis fouten.

Wizards voor MCMS 2002 websites in Visual Studio 2005 gebruiken de nieuwe wizard sjabloon kader. Dit kader biedt meer flexibiliteit Wanneer u gebruikt en de sjablonen. Er zijn twee typen sjablonen Projectsjablonen en itemsjablonen. Visual Studio 2005 heeft zijn eigen geïnstalleerd sjablonen. U kunt echter opgeven waar uw aangepaste sjablonen worden zich bevindt. U kunt dit doen via deOptiesin het menu van Visual Studio 2005.
 1. Klik opExtra, en klik vervolgens opOpties.
 2. VouwProjecten en oplossingen, en Klik opAlgemeen.
 3. De sjabloonlocaties wijst standaardMijn Documenten. Wijzig de locatie in deVisual Studio-gebruiker locatie van Projectvak en in deVisual Studio-gebruiker locatie van itemvak. Typ een pad op de computer.

  OpmerkingAls u een bestandsshare, kunnen veel ontwikkelaars delen dezelfde sjablonen.
 4. Klik opOK.
In Visual Studio 2005 is de indeling van de stroom in de standaardindeling Weergave ontwerpen. In eerdere versies van Visual Studio.De indeling is NET het standaardindeling. Gebruik van absolute positionering bij het toevoegen van MCMS 2002-aanduiding besturingselementen in de ontwerpweergave, volg deze stappen:
 1. Klik opIndeling, klik opPositie, en klik vervolgens opAutomatische positie Opties.
 2. Klik in het formulier op dePositie wijzigen de volgende besturingselementen toegevoegd met de werkset plakken of slepen en vervolgkeuzelijstselectievakje.
 3. SelecteerAbsoluut gepositioneerdin de lijst.
 4. Klik opOK.

ASP registreert.NET als in IIS

Als u uitvoeren de.NET Framework 2.0 en de.NET Framework 1.xnaast elkaar, zorg ervoor dat u registreren de juiste versie van Microsoft ASP.NET voor uw webtoepassingen. Registreren ASP.NET in Microsoft Internet Information Services (IIS), als volgt.

De.NET Framework 1.x

 1. Klik opStart, klik opUitvoeren, typecmd, en klik vervolgens opOK.
 2. Zoek de volgende map:
  % WindowsDirectory % \Microsoft.NET\Framework\v1.x.XXXX\
 3. TypeAspnet_regiis –i, en Druk op ENTER.
 4. Typeiisreset, en druk op ENTER IIS opnieuw starten.

De.NET Framework 2.0

 1. Klik opStart, klik opUitvoeren, typecmd, en klik vervolgens opOK.
 2. Zoek de volgende map:
  % WindowsDirectory % \Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\
 3. TypeAspnet_regiis –i, en Druk op ENTER.
 4. Typeiisreset, en druk op ENTER IIS opnieuw starten.

MCMS 2002 SP2 en Microsoft SQL Server 2005

Als u Microsoft SQL Server-hulpprogramma's overbrengen van uw MCMS 2002-database van Microsoft SQL Server 2000 naar SQL Server 2005 na MCMS 2002 SP2 installeren moet u het volgende script uitvoeren op SQL Server 2005 MCMS 2002-database.
IF EXISTS (SELECT * FROM sysobjects WHERE type = 'P' AND name = 'CreateBackgroundProcessingJob')
	BEGIN
		PRINT 'Dropping Procedure CreateBackgroundProcessingJob'
		DROP Procedure dbo.CreateBackgroundProcessingJob
	END

GO

PRINT 'Creating Procedure CreateBackgroundProcessingJob'
GO

CREATE Procedure dbo.CreateBackgroundProcessingJob
		(
		@databaseName sysname
		,@jobName sysname 
		)

AS

/**
 *	This stored procedure is used to create a job to perform the background
 *	processing. The DCA runs this stored procedure for every database when 
 *	the database is created or upgraded.
 *
 *	@param	@databaseName		Name of the database to create the job for
 *	@param	@jobName out		Name of the job created
 *
 *	@return	0 -		Success
 *			1 -		Failure
 *			100 -	The job already exists
 */

begin

	set nocount on
	
	declare @tranCount int
			,@jobId uniqueidentifier
			,@outputFileName nvarchar(250)
			,@jobStepCommand nvarchar(512)
			,@new_job_created tinyint
	
	--localizable strings
	declare @localized_string_InvalidInputParameter as nvarchar(128)
	set @localized_string_InvalidInputParameter = N'Invalid input parameter'
	
	declare @localized_string_JobDescription as nvarchar(128)
	set @localized_string_JobDescription = N'Purge expired information from MCMS tables'
	
	declare @localized_string_JobStep_ExpiredPages as nvarchar(128)
	set @localized_string_JobStep_ExpiredPages = N'Process expired pages'
	
	declare @localized_string_JobStep_DanglingPages as nvarchar(128)
	set @localized_string_JobStep_DanglingPages = N'Purge content for deleted pages'
	
	declare @localized_string_JobStep_GalleryBasedResources as nvarchar(128)
	set @localized_string_JobStep_GalleryBasedResources = N'Update gallery based resources'

	declare @localized_string_JobStep_DanglingBLOBs as nvarchar(128)
	set @localized_string_JobStep_DanglingBLOBs = N'Purge data for deleted resources'

	declare @localized_string_JobStep_DanglingACL as nvarchar(128)
	set @localized_string_JobStep_DanglingACL = N'Purge deleted rights groups from container ACLs'

	declare @localized_string_JobAlreadyExists as nvarchar(128)
	set @localized_string_JobAlreadyExists = N'The job already exists'
	
	--validate input
	if isnull(@databaseName, '') = '' or isnull(@jobName, '') = ''
	begin
		raiserror(@localized_string_InvalidInputParameter, 15, 1)
		return (1)	
	end
	
	--the job Name is the database Name prepended with 'BGP-'
	--set @jobName = cast('BGP-' + @databaseName as sysname)


	--check whether we have to create a category for BGP jobs
	IF not exists (select 1
					from msdb.dbo.syscategories
					where (category_class = 1 /*local*/)
					and (name = 'MCMS Background Processing'))
	begin
		exec msdb.dbo.sp_add_category @class = 'JOB'
									,@Type = 'LOCAL'
									,@Name = 'MCMS Background Processing'
		if @@error <> 0 return (1)	--failure
	end

	
	set @new_job_created = 0
		
	--start a new transaction if the caller has not started one
	set @tranCount = @@trancount
	if @tranCount > 0 
		save tran CreateBGPJob_tran
	else
		begin tran CreateBGPJob_tran
		

	--if the job already exists for this database, clear up all job steps
	if exists (select 1
				from msdb.dbo.sysjobs_view
				where name = @jobName
        and originating_server = lower(CONVERT(NVARCHAR(30), SERVERPROPERTY('ServerName'))))
  begin
		declare @stepcount int
		
		select @jobId = job_id 
		from msdb.dbo.sysjobs_view
		where name = @jobName
    and originating_server = lower(CONVERT(NVARCHAR(30), SERVERPROPERTY('ServerName')))
		
		select @stepcount = count(*)
		from msdb.dbo.sysjobsteps
		where job_id = @jobId
		
		while @stepcount > 0
		begin
			exec msdb.dbo.sp_delete_jobstep @job_name = @jobName, @step_id = @stepcount
			if @@error <> 0 return (1)	--failure	
			
			set @stepcount = @stepcount -1
		end
	end		
	else
	begin
		--create a new job
		exec msdb.dbo.sp_add_job @job_name = @jobName
								,@enabled = 1
								,@description = @localized_string_JobDescription
								,@category_name = 'MCMS Background Processing'
								,@job_id = @jobId output
		if @@error <> 0 goto errorhandler
		
		set @new_job_created = 1
	end

	set @outputFileName = '[SQLDIR]\JOBS\BGP-' + @databaseName + '-[STRTDT]-[STRTTM].log'
	
	--process expired pages
	exec msdb.dbo.sp_add_jobstep @job_id = @jobId
								,@step_name = @localized_string_JobStep_ExpiredPages					
								,@subsystem = 'TSQL'
								,@command = 'exec bgp_ProcessExpiredNodes'
								,@on_success_action = 3
								,@on_fail_action = 3
								,@database_name = @databaseName
								,@output_file_name = @outputFileName
								,@flags = 2
	if @@error <> 0 goto errorhandler

	--gallery based resources
	exec msdb.dbo.sp_add_jobstep @job_id = @jobId
								,@step_name = @localized_string_JobStep_DanglingPages					
								,@subsystem = 'TSQL'
								,@command = 'exec bgp_DeleteDanglingPages'
								,@on_success_action = 3
								,@on_fail_action = 3
								,@database_name = @databaseName
								,@output_file_name = @outputFileName
								,@flags = 2
	if @@error <> 0 goto errorhandler

	--gallery based resources
	exec msdb.dbo.sp_add_jobstep @job_id = @jobId
								,@step_name = @localized_string_JobStep_GalleryBasedResources					
								,@subsystem = 'TSQL'
								,@command = 'exec bgp_UpdateGalleryBasedResources'
								,@on_success_action = 3
								,@on_fail_action = 3
								,@database_name = @databaseName
								,@output_file_name = @outputFileName
								,@flags = 2
	if @@error <> 0 goto errorhandler

	--dangling ACLs
	exec msdb.dbo.sp_add_jobstep @job_id = @jobId
								,@step_name = @localized_string_JobStep_DanglingACL					
								,@subsystem = 'TSQL'
								,@command = 'exec bgp_DeleteDanglingACL'
								,@on_success_action = 3
								,@on_fail_action = 3
								,@database_name = @databaseName
								,@output_file_name = @outputFileName
								,@flags = 2
	if @@error <> 0 goto errorhandler

	--dangling BLOBs
	exec msdb.dbo.sp_add_jobstep @job_id = @jobId
								,@step_name = @localized_string_JobStep_DanglingBLOBs					
								,@subsystem = 'TSQL'
								,@command = 'exec bgp_DeleteDanglingBLOBs'
								,@on_success_action = 1
								,@on_fail_action = 2
								,@database_name = @databaseName
								,@output_file_name = @outputFileName
								,@flags = 2
	if @@error <> 0 goto errorhandler

	--set the second job step as the start step because, by default, we do not
	--process expired postings
	exec msdb.dbo.sp_update_job @job_id = @jobId, @start_step_id = 2 
	
	if @new_job_created > 0
	begin
		--set the schedule	
		exec msdb.dbo.sp_add_jobschedule @job_id = @jobId
										,@Name = 'MCMS Background Processing Default'
										,@enabled = 1
										,@freq_type = 4
										,@freq_interval = 1
										,@active_start_time = 10000
		if @@error <> 0 goto errorhandler

		--notify the SQL Server Agent	
		exec msdb.dbo.sp_add_jobserver @job_id = @jobId
										,@server_name = N'(local)'	
		
		if @@error <> 0 goto errorhandler
	end
	
	--commit if we started our own transaction
	if @tranCount = 0
		commit tran	CreateBGPJob_tran
		
	return(0)
		
errorhandler:
	if @@trancount > 0
		rollback tran CreateBGPJob_tran
		
	return(1)

end
GO

GRANT EXEC ON dbo.CreateBackgroundProcessingJob TO CMSSystem
GO

MCMS 2002 SP2 installatie stappen

Nadat u MCMS 2002 SP2 installeert, moet u deze stappen om de sjablonen beschikbaar maken in Visual Studio 2005:
 1. Kopieer de sjabloonbestanden naar de Visual Studio-2005\Templates map:
  1. Kopieer alle ZIP-bestanden in de volgende map:
   MCMS-installatiepad\DevTools\NewProjectWizards80\Visual web Developer\CSharp\1033
   Kopieer deze bestanden naar de volgende map:
   Mijn Documents\Visual Studio 2005\Templates\ProjectTemplates\Visual Web Developer\CSharp\1033
  2. Kopieer alle ZIP-bestanden in de volgende map:
   MCMS-installatiepad\DevTools\NewProjectWizards80\Visual web Developer\VisualBasic\1033
   Kopieer deze bestanden naar de volgende map:
   Mijn Documents\Visual Studio 2005\Templates\ProjectTemplates\Visual Web Developer\VisualBasic\1033
  3. Kopieer alle ZIP-bestanden in de volgende map:
   MCMS-installatiepad\DevTools\NewItemWizards80\Visual web Developer\CSharp\1033
   Kopieer deze bestanden naar de volgende map:
   Mijn Documents\Visual Studio 2005\Templates\ItemTemplates\Visual Web Developer\CSharp\1033
  4. Kopieer alle ZIP-bestanden in de volgende map:
   MCMS-installatiepad\DevTools\NewItemWizards80\Visual web Developer\VisualBasic\1033
   Kopieer deze bestanden naar de volgende map:
   Mijn Documents\Visual Studio 2005\Templates\ItemTemplates\Visual Web Developer\VisualBasic\1033
 2. Open een venster opdrachtprompt van Visual Studio 2005.
 3. Typedevenv /setup, en druk vervolgens op INVOEREN.

  OpmerkingDeze stap de sjabloonpaden verwerkt en de MCMS-registers VSIP-pakket van 2002.

Referenties

Voor meer informatie over de ASP.NET IIS-registratie gereedschap, Ga naar de volgende website van Microsoft Developer Network (MSDN):
http://msdn2.Microsoft.com/en-us/library/k6h9cz8h (vs.71) .aspx (http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/k6h9cz8h(vs.71).aspx)
Voor meer informatie over ondersteuning in ASP naast elkaar.NETTO, Bezoek de volgende MSDN-website:
http://msdn2.Microsoft.com/en-us/library/t7604sb9 (vs.71) .aspx (http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/t7604sb9(vs.71).aspx)
Ga naar de volgende voor meer informatie over Visual Studio 2005 MSDN-website:
http://msdn.Microsoft.com/vstudio (http://msdn.microsoft.com/vstudio/)

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Content Management Server 2002 Service Pack 2
Trefwoorden: 
kbnosurvey kbarchive kbhowto kbcontentmgtserv2002sp2fix kbinfo kbmt KB906145 KbMtnl
Machine-translated ArticleMachine-translated Article
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 906145  (http://support.microsoft.com/kb/906145/en-us/ )
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store